ראשון, 25 מאי 2014 14:14

בקשה לקבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת ו/או רישום זכויות בנכס

מהו אישור לרשם המקרקעין?

אישור זה הינו אישור המעיד על סילוק חובות של בעל הזכויות בנכס ביחס לנכס (חובות כגון: ארנונה, מים, ביוב, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח) עד תאריך תוקף האישור. רק לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לרשם המקרקעין (טאבו) להמשך הליך העברת ו/או רישום הזכויות בנכס , וזאת על פי סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש].

לגבי רישום משכנתא בלבד, קבע בית המשפט העליון (בג"ץ 7009/04 עיריית הרצליה ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח') כי לצורך רישום פעולה זו יידחה מועד תשלום היטל ההשבחה. 

הגשת הבקשה 

תהליך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) מתבצע מול מוקד טאבו בועדה המקומית לתכנון ובניה באמצעות הגשת בקשה מקוונת

(ניתן לשגר גם בפקס או דואר. במקרה כזה יש לציין בבקשה: שם מלא של מגיש הבקשה, פרטים מלאים של הצדדים הרלבנטיים, כתובת מדויקת למשלוח האישור בדואר ושני מספרי טלפון ליצירת קשר).

בנוסף לבקשה יש לצרף את המסמכים הנדרשים הבאים:

  1. צילום נסח רישום (טאבו) עדכני מרשם המקרקעין או אישור זכויות מחברה משכנת (אם הנכס אינו רשום בטאבו).
  2. צילום תעודת זהות או דרכון של מגיש הבקשה ושל בעל הזכויות בנכס. אם מגיש הבקשה הנו עו"ד יש לציין את פרטי עוה"ד ולצרף יפוי כח מתאים.
  3. מכתב חילופי מחזיקים לצרכי ארנונה – יש להודיע האם יש לבצע חילופי מחזיקים בחשבון הארנונה על שם המקבל.
  4. אישור ממחלקת הגביה על היעדר חובות
  5. מסמכים נוספים על פי סוג העסקה כמפורט להלן:

סוג העסקה

מסמכים נדרשים

עסקת מכר

העתק שלם של חוזה מכר חתום בידי המוכר והקונה

העברה ללא תמורה

תצהירים של העברה ללא תמורה מהמעביר ומהמקבל מאומתים בידי עו"ד

חכירה/הארכת חכירה

צילום חוזה חכירה או שטר חכירה

פירוק חברה/מינוי כונס

צו פירוק ופרוטוקול פירוק חתום בידי המפרק /צו מינוי ופרוטוקול מינוי חתום בידי הכונס, וכן תדפיס חברה מרשות התאגידים

ירושה

צו קיום צוואה או צו ירושה

העברה אגב גירושין

העתק מההסכם והעתק מהחלטת בית המשפט הנותן לו תוקף של פסק דין

 

לתשומת לבכם!

יש להגיש בקשה מסודרת ומלאה הכוללת את כל המסמכים הרלבנטיים הדרושים לצורך טיפול בבקשתך. אם לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים לא תטופל הבקשה!

אגרת תעודת אישור

 עפ"י חוק עזר לדרום השרון (אגרת תעודת אישור), תש"ן - 1990

הטיפול בבקשתך כרוך בתשלום אגרה בגובה 117.44 ש"ח (נכון לנובמבר 2013) אשר נעשה במחלקת הגבייה ובאמצעות מוקד התשלומים הטלפוני.

תהליך הטיפול בבקשה

לאחר קבלת הבקשה עם כל המסמכים הנדרשים תיערך בדיקה לגבי מצב החובות הקיימים בנכס עם היחידות השונות. עם סיום הבדיקה יימסר עדכון טלפוני אודות מצב החובות, ככל שקיימים.

קיבלתי מכתב פירוט חובות- מה עלי לעשות כעת? 

על מנת להיות זכאי לאישור לטאבו עליך לשלם את כל החובות על פי הפירוט שנמסר לך.

אין חובות בגין הנכס ו/או כל החובות בגין הנכס שולמו

יש לשמור את כל אישורי התשלום ולהעבירם באופן מרוכז למוקד טאבו בועדה המקומית לתכנון ובניה.

לאחר הצגת אישורי תשלום לכל החובות, יינתן האישור לרשם המקרקעין, איתו ניתן להמשיך את תהליך העברת הזכויות מול רשם המקרקעין.

תוקף האישור

תוקף האישור הנו לחודשיים ממועד הנפקת האישור, בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים למועצה מאת בעל הזכויות בנכס בגין הנכס עד לתקופה זו .

מה עליך לעשות כדי להאריך את תוקף האישור?

ניתן להאריך את תוקף האישור לא יותר משנה ממועד האישור המקורי. להארכת תוקף האישור יש למלא שוב טופס בקשה ולציין את מספר הבקשה מקורית. האישור המחודש יימסר רק לאחר סילוק כל החובות עד ליום תוקף האישור החדש.

טלפונים ודרכי יצירת קשר לבירורים ולתשלום חובות:

מוקד טאבו בועדה המקומית

אילן יוסף

טל': 03-9000567

פקס: 03-9000569.

קבלת קהל :

ביום ב' בין השעות: 13:30-16:00

וביום ד' בין השעות: 08:30-14:30.

למחלקת הגביה ולתשלום ארנונה

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר