יש להוריד את הטופס, למלאו כנדרש ולשולחו, חתום, בהתאם להנחיות המפורטות בו.