4. נוהל רישוי קייטנות

נוהל רישוי קייטנות

הננו להביא לידיעתכם שקייטנות הינן עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968.

לפיכך לא ינהל אדם קייטנה אלה אם כן יש בידו רישיון לפי חוק רישוי עסקים מאת המועצה האזורית דרום – השרון לפי חוק פיקוח על קייטנות לא יינתן רישיון לקייטנה , אלא אם כן ניתן אישור גם ממי ששר החינוך הסמיך אותו לכך.

"קייטנה" – "מקום שמתנהלת בו פעילות יום- יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצה המונה 11 ילדים לפחות, במבני קבע או במבנים קלים שהוקמו למטרה זו לתקופה זמנית או בשטח פתוח, במשך תקופה קצובה ורצופה של מעל ליומיים, בתקופה של חופשת לימודים מבית הספר ומגן הילדים."

דגשים בדבר החובה/פטור מרישוי קייטנה:

השר באישור וועדת החינוך והתרבות של הכנסת , רשאי לפטור בצו מחובת רישוי לפי חוק זה
סוגי קייטנות המנוהלות ע"י ארגונים או גופים שיקבעו.

"קייטנה" – כמשמעותה בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) – תש"ן – 1990

"קייטנת המשך" – קייטנה שמנהל ארגון או גוף מן המפורטים בתוספת , שהפעילות בה מתקיימת בהמשך לפעילות החינוכית של הארגון או הגוף במשך השנה.

"המשך פעילות"– פעילות המיועדת לאותו קהל ילדים ואף שאין זהות מוחלטת בין המשתתפים בפעילות במשך השנה ובין המשתתפים בקייטנה.

פטור מחובת רישוי:

 • קייטנת המשך פטורה מחובת רישוי ע"פ חוק להלן רשימת הגופים :
 • בית ספר וגן ילדים הפועלים ברישיון ע"פ חוק פיקוח על בתי – ספר
 • רשות מקומית
 • מתנ"ס עירוני הפועל במקום הקבע שלו
 • אקי"ם , אילן
 • מחנות העולים
 • הנוער העובד והלומד , הנוער הדתי העובד והלומד
 • בני – עקיבא , עזרא , בנות בית - יעקב
 • הצופים , תנועת הצופים הדרוזים והערבים בישראל
 • השומר הצעיר
 • בית"ר , מכבי הצעיר
 • האיחוד החקלאי
 • אריאל , תנועת הנוער הערבית

טפסים נדרשים:

1 . אישור משרד החינוך
2 . אישור משרד הבריאות
3 . אישור קב"ט המועצה (מוסדות חינוך)
4 . אישור כיבוי אש

להלן הקישור להורדת הטפסים:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Mahad/Merkaz/kaytanot.htm

תהליך הוצאת רישיון העסק:

1 . אישור השתתפות בהשתלמות משרד החינוך למנהלי קייטנות
2 . אישור משרד החינוךז
3 . פתיחת תיק רישוי במחלקת רישוי עסקים
4 . תשלום אגרת רישוי

רק לאחר קבלת כל האישורים יונפק רישיון העסק לקייטנה.

תנאי הרישיון:

1 . הרישיון כפוף לתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש) תשל"ו – 1975
2 . כפוף לתקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח) , התשנ"ג – 1993
3 . הוראות הבטיחות בחוזר מנכ"ל הוראות קבע תשנ"ח 8/א' סעיף 5.1 – 6
4 . אספקת המזון תהיה ממקור מאושר בלבד .
5 . קיום משטחים מוצללים בכמות נאותה של 50% לפחות.
6 . חייב להיות במקום מתקן מים קרים או אספקה חופשית של מים קרים.

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר