ראשון, 28 יולי 2013 09:38

סוגי הרישיונות שמוציאה רשות הרישוי

סוגי הרישיונות שמוציאה רשות הרישוי :

 1. היתר זמני

  היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק. היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גופי הרישוי ובתנאים שנקבעו ב תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות תשס"א- 2000) .
 2. רישיון לעסק
  1. רישיון לצמיתות : רישיון שיינתן לצמיתות מהיום שהוציאה אותו רשות הרישוי, ותוקפו יעמוד כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי או שחלו שינויים בעסק לעומת המאושר בו או התחלפו הבעלים על העסק .
  2. רישיון תקופתי : רישיון שיינתן לתקופה של שנה אחת או שלוש שנים או חמש שנים. רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה .
  3. רישיון זמני : רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר ב תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות) תשס"א- 2000 אך לא פחות משנה .
   רישיון זמני (מטבעו) : רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד-פעמי, קייטנה וכיוצא באלה. תוקפו של הרישיון נקבע ב תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות תשס"א- 2000) והוא משתנה מעת לעת .
  4. כפל רישיון : כפל רישיון ניתן לבעל עסק המצהיר שהרישיון שהיה ברשותו והוא בתוקף אבד/נשרף/נרטב וכד', או במקרה שלא קיבל את הרישיון בדואר . הנפקת כפל רישיון כרוכה בתשלום של מחצית מאגרת הרישוי .

עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג .

שימו לב! בסמכות רשות הרישוי לבטל רישיון עם הליך שימוע כמתחייב בחוק .

טופס הרישיון

ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי יצוינו הפרטים הבאים: העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק והסכמת רשות הרישוי, שמות הבעלים הרשומים בעסק, שטח העסק, כתובת העסק, תוקף הרישיון ותוקף שימוש חורג (במידה וקיים).

בנוסף לאלה – ייכתבו ברישיון התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק, דרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק .

תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון :

חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים :

 1. תנאי מוקדם – תנאי מוקדם הוא תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון וחובה לקיימו בטרם יינתן רישיון העסק .
 2. תנאי ברישיון – תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק .
 3. תנאי נוסף ברישיון – תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק .

לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי , ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפט המחוזי).

הוצאת רישיון עסק או היתר זמני

מרגע שכל גורמי הרישוי אישרו, מחלקת רישוי עסקים פועלת להנפקת רישיון העסק.

טופס הרישיון מועבר לחתימת ראש המועצה , ואליו מצורפים התנאים המיוחדים שקבעו נותני האישור.

המערכת תשלח הודעת דוא"ל לבעל העסק כדי ליידע אותו כי

הרישיון שלו אושר .

בעל העסק חייב לחתום על שובר התשלום, ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק לעומת הפרטים שאושרו 

רישיון העסק הינו בר תוקף רק לאחר ששולמה האגרה בשובר התשלום (וצורפה לרישיון) .

סירוב לבקשת רישיון

באם אחד מגופי הרישוי יודיע על סירובו למתן רישיון , חייבת רשות הרישוי להודיעך במכתב על סיבת הסירוב.

הצגת הרישיון בעסק

על פי התקנות, יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל לקוח .

חידוש רישיון תקופתי

תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים הוראות כלליות תשס"א-2000, והוא יירשם בטופס הרישיון . 

כחודשיים לפני תפוגת תוקף הרישיון תפנה רשות הרישוי מיוזמתה לכל גופי הרישוי שאישורם נדרש, ותבקש את חוות דעתם בדבר חידוש הרישיון .

כל אחד מגופי הרישוי יפנה לעסק ביוזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן את אישורו להארכת תוקף הרישיון, או שיודיע לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאים והדרישות לאישור . 

על בעל העסק למלא במהירות את הדרישות ולהודיע לעורך הביקורת על תיקון הליקויים שנמצאו בעסק. תיקון הליקויים במהירות ודיווח בזמן לעורך הביקורת הם תנאי הכרחי לחידוש הרישיון .

לעסק שלא יבצע את דרישות גופי הרישוי, תישלח הודעת סירוב , ובעקבותיה תוגש נגד בעל העסק תביעה משפטית בגין ניהול עסק ללא רישיון . <

שינויים בעסק

כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.

שינויים בעסק כוללים :

 • תוספת או צמצום בשטח העסק.
 • שינויים פנימיים וחיצוניים בתכנית העסק.
 • תוספת או צמצום של סוגי העיסוקים.

שינוי בעלות

שינוי בעלות מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות על העסק . 

שינוי בעלות מהווה כל העברה של בעלות או ניהול בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון :

 • תוספת של שותף בעסק.
 • פרישה של שותף מן העסק.
 • העברת הבעלות לאחר.
 • הכנסת מנהל קבוע לעסק.
 • שינוי שם החברה אצל רשם החברות.
 • מכירת הזכויות לחברה אחרת.


סגירתו של העסק או העברתו לאחר מחייבת הודעה של בעל העסק למחלקת רישוי עסקים.

לראשית העמוד

עודכן לאחרונה ב רביעי, 27 מאי 2015 17:11

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר