בועז שוויגר

מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי, דובר המועצה והממונה על חוק חופש המידע

טל: 03-9000523 פקס:9 /03-9000528 Shvartz@dsharon.org.il

היחידה לתכנון אסטרטגי

היחידה לתכנון אסטרטגי הינה יחידת מטה המיועדת בעיקרה לשפר את מתן השירותים הניתנים לתושבי המועצה באמצעות הליכי איכות ובקרה ברשורת המקומית.

היחידה לתכנון אסטרטגי במועצה האזורית דרום השרון הוקמה בסוף שנת 2000. היחידה מרכזת את תחומי הדרכה ופיתוח ארגוני, חקירת גבולות, ימי עיון וכנסים, טיפול בפניות ציבור, תקשורת והסברה, יישום חוק חופש המידע, תיקון ליקויים של דו"חות מבקר משרד הפנים ומבקר הפנים, פיתוח שירותי אינטרנט ועוד.

מעת הקמתה היתה היחידה שותפה לתהליך גיבוש תכניות עבודה במחלקות המועצה, הטמעת מערכות איכות שירות  ISO 14000, ISO 9001 בתחום איכות הסביבה, תקן ישראלי לתחבורה 9301,כתיבת הקוד האתי והפיכת המועצה על מחלקותיה למשרד ללא נייר.

מטרתה המרכזית של היחידה היא לחזק את יכולת התכנון הכוללני והרב תחומי ברשות במקביל לטיפול בנושאים בעלי משמעויות בין מחקלקיות וכלל ארגוניות.

{readmore:להמשך}

 בפתח שנת תשע"ד אנו מאחלים לכל תושבי מ.א. דרום השרון שנה טובה ומתוקה, שנה של חינוך, תרבות, אושר והרבה בריאות       
משרד האוצר חתם עם מרכז השלטון המקומי על הסכם פשרה בנוגע לסוגיית "חלף היטל השבחה" בהמשך להליך המתקיים בנושא בבית המשפט העליון. חלף היטל השבחה הינו תשלום המועבר לרשות מקומית עבור עסקה שנעשתה במקרקעין בבעלות המדינה ועל ידי המדינה. המחלקות בין הצדדים נסובה על תשלום חסר של חלף היטל השבחה שהועבר לרשויות המקומיות בשנים עברו.   הסכם הפשרה אליו הגיעו שמוליק ריפמן, יו"ר מרכז  המוא"ז, וד"ר מוטי דלג'ו, יו"ר ועדת הקרקעות במרכז המוא"ז וראש מועצת דרום השרון, שם קץ לתביעת הרשויות שהתנהלה בביהמ"ש העליון שהגיעה לסך של כ- 3 מיליארד ש"ח.  במסגרת הסכם הפשרה יקבלו הרשויות המקומיות סך כולל של 1 מיליארד ש"ח כאשר 120 מיליון ש"ח יחולקו לרשויות חלשות ע"פ מדדים סוציו אקונומיים, סך של 50 מיליון ש"ח ישוריינו לטובת הרשויות שלא תבעו ו- 830 מיליון ש"ח יחולקו לפי חלקן של הרשויות התובעות. שיעור תשלומי חלף היטל השבחה יגדל מ- 10%  ל- 12%. כמו כן, הוסכם כי בסיס התשלום יישאר במתכונת הנהוגה כיום.  עוד סוכם כי נושא הדרישה לתשלום חלף היטל השבחה בגין החלטה 979 יסוכם בועדה לישוב סכסוכים והוסכם כי יתאפשר למוא"ז לעתור לביהמ"ש במקרה והחלטת הועדה תהיה שלילית. על אף שחתימת ההסכם אינו מחייב וכל רשות תצטרך ליתן את הסכמתה, ממליצים שמוליק ריפמן וד"ר מוטי דלג'ו לרשויות לחתום ולקבל את חלקן על פי הסיכום המופיע בהסכם המצ"ב.
עמוד 7 מתוך 9