בקרה וביקורת

בועז שוויגר

מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי, דובר המועצה והממונה על חוק חופש המידע

טל: 03-9000523 פקס:9 /03-9000528 Shvartz@dsharon.org.il

תפקידי היחידה לתכנון אסטרטגי בתחום הבקרה והביקורת:

  • מעקב אחרי דוחו"ת מבקר המדינה
  • הטמעת לקחים מדוחות מבקר המדינה במסגרת פעולות המועצה
  • תיקון ליקויים ומעקב אחר דו"חות ביקורת פנימיים
  • דו"ח מבקר משרד הפנים - מעקב שוטף אחר הדוחות ותיקון הליקויים