פניות הציבור

בועז שוויגר

מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי, דובר המועצה והממונה על חוק חופש המידע

טל: 03-9000523 פקס:9 /03-9000528 Shvartz@dsharon.org.il

תפקידי היחידה לתכנון אסטרטגי בתחום פניות הציבור:

ריכוז,בקרה, מעקב, מענה, טיפול בפניות במישרין ובעקיפין.