הדרכה ופיתוח ארגוני

בועז שוויגר

מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי, דובר המועצה והממונה על חוק חופש המידע

טל: 03-9000523 פקס:9 /03-9000528 Shvartz@dsharon.org.il

מאז הקמתה היתה היחידה לתכנון אסטרטגי  שותפה בהסמכת המועצה על כל מחלקותיה ו-13 מיישוביה לתקן איכות השירות ISO 9001 מהדורת 2000, לתקן איכות הסביבה ISO 14000 ולגיבוש תוכניות עבודה במחלקות המועצה ופיתוח ארגוני בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

תפקידי היחידה לתכנון אסטרטגי בתחום הדרכה ופיתוח ארגוני:

  • הטמעת ISO 9000 במועצה האזורית וביישוביה
  • הטמעת ISO 14000  במועצה האזורית וביישוביה
  • הטמעת תקן ISO 9301 לניהול תחבורה וציי רכב
  • קידום משרד ללא נייר בכל מחלקות המועצה