יצחק אגוזי

גזבר המועצה

טל: 03-9000550 פקס: 03-9000551 דוא״ל: Egozi@dsharon.org.il

גזבר המועצה

גזבר המועצה הנו אחד מהתפקידים הסטאטוטוריים ברשות, שנקבע בחוק הרשויות המקומיות. החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של הרשות. כן קובע החוק כי כל התחייבות כספית של הרשות לגורם חיצוני תהיה תקיפה רק כאשר בצד חותמת הרשות תהיה חתומה התחייבות זו על ידי ראש הרשות והגזבר.

הגזבר אחראי לניהול מערכת החשבונות של המועצה ולהכנתם של כל הדו"חות הנדרשים למשרדי הממשלה השונים. מינויים של עובדים והארכת חוזי עבודה מחייבים גם כן את חתימת ראש הרשות והגזבר. חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2004 ביצע מספר תיקונים חשובים בתפקידיו ובסמכויותיו של גזבר הרשות.

בנוסף לחובותיו על פי חוק פועל הגזבר בתחומים הבאים:

  • גיבוש מדיניות בנושאי כספים
  • הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס המשאבים מהמקורות השונים
  • אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי
  • מעקב תקציבי ודיווח ביצוע על פעילויות
  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גבייה , תקציבים, הנהלת חשבונות, שכר, מחסנים, אינוונטר ורכש

במסגרת התיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשס"ד – 2004 תבחר המועצה ועדת ביקורת לישוב ותמנה רואה חשבון לבדיקת התנהלותו הכספית של הועד. ועדת הביקורת, תמנה בין שלושה לחמישה חברים. כל תושב שאינו חבר בועד המקומי רשאי להציג מועמדותו לתפקיד חבר ועדת הביקורת . ועדת ביקורת תבחר מבין תושבי הישוב שיציעו מועמדותם (סעיף 130 א' לצו). סעיף 130 ג' לצו המועצות קובע כי "ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין, תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות". תושבים המבקשים להציג מועמדותם ייפנו בכתב לחתום מטה עד לתאריך  17.2.13 .   בברכה, יצחק אגוזיגזבר ומזכיר  
  הרכב שופטי ביהמ"ש העליון; אשר גרוניס (הנשיא), מרים נאור (המשנה לנשיא) ואסתר חיות, נתנו ביום חמישי (7.2.13) האחרון תוקף להסכם הפשרה שנחתם בין מינהל מקרקעי ישראל למרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות. לפי ההסכם יעביר המינהל מיליארד שקל לכלל הרשויות המקומיות בישראל, מתוכם 830 מיליון שקלים לכ-200 רשויות שנכללו בתביעה נגד המינהל שהוגשה לפני יותר מעשור, 120 מיליון שקלים לרשויות מקומיות לפי מבחנים סוציו אקונומיים, ו-50 מיליון שקלים נוספים לרשויות מקומיות שלא נכללו בתביעה. כמחצית מסכומי הפשרה יועברו כעת בתוך 45 יום לרשויות המקומיות שתבעו את המינהל. מדובר בסכום המוערך בכ-450 מיליון שקלים. זאת בגין אי העברת חלף היטל השבחה בגין עסקאות מסוימות בעבר, כמתחייב בחוק. פסה"ד שניתן בתחילת 2007 ע"י השופטת רות רונן מביה"ש המחוזי בת"א, קיבל את רוב טענות הרשויות המקומיות. המדינה ערערה על ההחלטה ולאחר מו"מ ארוך ומייגע בין המדינה לרשויות, אותן הוביל ראש עיריית מודיעין חיים ביבס, הגיעו הצדדים להסכמה, ב-21 באוקטובר 2012. הסכם הפשרה הותנה בין השאר כי כל הרשויות המקומיות שבתביעה, יאשרו את הצטרפותן להסכם זה. ביהמ"ש העליון נתן כאמור תוקף פס"ד להסכם זה. הסכם הפשרה קבע בין השאר כי מנהל מקרקעי ישראל יחדל לעכב באופן ניכר את העברת סכומי חלף היטל ההשבחה המגיעים לרשויות באופן שוטף, ויעבירם לרשויות מידי חודש בחודשו. משמעות הוראה זו היא שכ-200 מיליון שקלים המעוכבים לרשויות המקומיות עבור שנת 2012/13 יועברו גם הם בתוך 45 יום ממועד מתן ההחלטה הנוכחית. בנוסף ראוי לציין כי על פי הסכם הפשרה הועלו שיעורי העברת חלף היטל ההשבחה לרשויות המקומיות ב-20%. רו"ח בועז מקלר, אשר טיפל בהיבטים הכלכליים של כ-140 רשויות מקומיות במסגרת התביעה, מסר בעקבות ההחלטה: "מתן תוקף פסק הדיון לפשרה, מהווה צעד משמעותי להשגת יעדי הצדק החלוקתי מתוך משאבי המדינה לטובת כלל הרשויות המקומיות בישראל ותושביהן, לפיתוח תשתיות למגורים ומקורות תעסוקה".  
היום, 21/04/13 נפתח קורס מזכירים במועצה האזורית דרום השרון. הקורס שמתקיים בשיתוף עם מפע"ם השרון, משרד הפנים,  נועד להרחיב את ידיעותיהם של מזכירי יישובים ושל אלו שברצונם להתמודד על משרת מזכיר יישוב בעתיד בתחום עיסוקם. הקורס שמתקיים בקריית המועצה כולל 12 מפגשים של יום שלם כ"א. עד כה נרשמו לקורס 24 משתתפים. בקורס נלמדים, בין היתר, תכנים הנוגעים לתפיסת התפקיד, ניהול תקציב, היבטים כלכלים ומשפטיים בניהול יישוב, ניהול מכרזים והתקשרויות, המבנה הארגוני של הועד, ניהול מזכירות, הכנת תוכניות עבודה, אתיקה, תכנון פיזי וגישור קהילתי. את המפגש הראשון פתח ראש המועצה ד"ר מוטי דלג'ו, שיזם את הקורס, בהרצאה על הנושא תפקיד המזכיר ביישוב הכפרי. המפגש הבא יתקיים ב- 1/5. נותרו מספר מקומות מוגבל של מקומות פנויים וניתן עדיין להצטרף לקורס. לפרטים נוספים והצטרפות נא להתקשר לורדה לוי 03-9000603 (ימי ב' ו- ד'), 0523212799 ובמייל:levi.v@netvision.net.il  
המועצה האזורית דרום השרון סיימה את שנת התקציב 2012 באיזו תקציבי זו השנה ה-17 ברציפות. מ.א. דרום השרון גם היתה הרשות הראשונה בישראל מכלל 256 רשויות מקומיות שדוחותיה הכספיים לשנת 2012 בוקרו ואושרו על ידי משרד הפנים. המועצה האזורית דרום השרום גובה מזה 18 שנים ברציפות את תעריך המינימום הקבוע בחוק לארנונת מגרושים ותקציבה לשנת 2012 הסתכם ב- 230 מיליוני ש"ח. בתמונה - ד"ר מוטי דלג'ו ראש המועצה, רו"ח שמואל יערי מבקר מטעם משרד הפנים, יצחק אגוזי, גזבר ומזכיר המועצה  
עמוד 7 מתוך 8