יצחק אגוזי

גזבר המועצה

טל: 03-9000550 פקס: 03-9000551 דוא״ל: Egozi@dsharon.org.il

גזבר המועצה

גזבר המועצה הנו אחד מהתפקידים הסטאטוטוריים ברשות, שנקבע בחוק הרשויות המקומיות. החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של הרשות. כן קובע החוק כי כל התחייבות כספית של הרשות לגורם חיצוני תהיה תקיפה רק כאשר בצד חותמת הרשות תהיה חתומה התחייבות זו על ידי ראש הרשות והגזבר.

הגזבר אחראי לניהול מערכת החשבונות של המועצה ולהכנתם של כל הדו"חות הנדרשים למשרדי הממשלה השונים. מינויים של עובדים והארכת חוזי עבודה מחייבים גם כן את חתימת ראש הרשות והגזבר. חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2004 ביצע מספר תיקונים חשובים בתפקידיו ובסמכויותיו של גזבר הרשות.

בנוסף לחובותיו על פי חוק פועל הגזבר בתחומים הבאים:

  • גיבוש מדיניות בנושאי כספים
  • הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס המשאבים מהמקורות השונים
  • אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי
  • מעקב תקציבי ודיווח ביצוע על פעילויות
  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גבייה , תקציבים, הנהלת חשבונות, שכר, מחסנים, אינוונטר ורכש

בהתאם לסעיף 130א' לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958 נדרשת המועצה למנות ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, מקרב התושבים שיציעו את מועמדות
הפרס הוענק למועצה בטקס ע"ש חיים קוברסקי ז"ל  במרכז הקונגרסים בבניני האומה בירושלים ביום חמישי 27/12/12 במעמד שר הפנים.  פרס הניהול הכספי התקין ברשויות המקומיות  ניתן למועצה על ניהול אחראי של המערכת הכספית והמנהלית, שמירה על יציבות פיננסית, עמידה בהתחייבויות הכלולות במסגרת התקציב, והתנהלות אחראית בניהול המערכת הכספית והתקציבית לשנת האחרונה. בין הפרמטרים לקבלת הפרס: ריסון הגירעון השוטף והגירעון המצטבר מסך הכנסות הרשות, עמידה בתקרת הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות השכר לעובדים מסך הכנסות הרשות, עמידה ביעדי גביה שוטפת של ארנונה, ניהול ארגוני תקין ואי קיום ליקויים, העדר חריגות שכר והתנהלות ראויה בנושאי התכנון והבניה. עוד נבחנים מדדי יעילות תקציבית, ניהול ארגוני תקין שכולל בין השאר, ניהול שכר וכ"א, ניהול מערך השירותים, אכיפה בנושא בניה בלתי חוקית וכן התייחסות לחובות נבחרים. זו השנה השש עשרה ברציפות בה מסיימת המועצה את פעילותה באיזון תקציבי והשנה החמש עשרה בה היא זוכה להכרה בגין הניהול הכספי התקין.  
במסגרת התיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשס"ד – 2004 תבחר המועצה ועדת ביקורת לישוב ותמנה רואה חשבון לבדיקת התנהלותו הכספית של הועד. ועדת הביקורת, תמנה בין שלושה לחמישה חברים. כל תושב שאינו חבר בועד המקומי רשאי להציג מועמדותו לתפקיד חבר ועדת הביקורת . ועדת ביקורת תבחר מבין תושבי הישוב שיציעו מועמדותם (סעיף 130 א' לצו). סעיף 130 ג' לצו המועצות קובע כי "ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין, תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות". תושבים המבקשים להציג מועמדותם ייפנו בכתב לחתום מטה עד לתאריך  17.2.13 .   בברכה, יצחק אגוזיגזבר ומזכיר  
עמוד 7 מתוך 8

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר