יצחק אגוזי

גזבר המועצה

טל: 03-9000550 פקס: 03-9000551 דוא״ל: Egozi@dsharon.org.il

גזבר המועצה

גזבר המועצה הנו אחד מהתפקידים הסטאטוטוריים ברשות, שנקבע בחוק הרשויות המקומיות. החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של הרשות. כן קובע החוק כי כל התחייבות כספית של הרשות לגורם חיצוני תהיה תקיפה רק כאשר בצד חותמת הרשות תהיה חתומה התחייבות זו על ידי ראש הרשות והגזבר.

הגזבר אחראי לניהול מערכת החשבונות של המועצה ולהכנתם של כל הדו"חות הנדרשים למשרדי הממשלה השונים. מינויים של עובדים והארכת חוזי עבודה מחייבים גם כן את חתימת ראש הרשות והגזבר. חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2004 ביצע מספר תיקונים חשובים בתפקידיו ובסמכויותיו של גזבר הרשות.

בנוסף לחובותיו על פי חוק פועל הגזבר בתחומים הבאים:

  • גיבוש מדיניות בנושאי כספים
  • הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס המשאבים מהמקורות השונים
  • אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי
  • מעקב תקציבי ודיווח ביצוע על פעילויות
  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גבייה , תקציבים, הנהלת חשבונות, שכר, מחסנים, אינוונטר ורכש

בהתאם לסעיף 130א' לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958 נדרשת המועצה למנות ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, מקרב התושבים שיציעו את מועמדות
הפרס הוענק למועצה בטקס ע"ש חיים קוברסקי ז"ל  במרכז הקונגרסים בבניני האומה בירושלים ביום חמישי 27/12/12 במעמד שר הפנים.  פרס הניהול הכספי התקין ברשויות המקומיות  ניתן למועצה על ניהול אחראי של המערכת הכספית והמנהלית, שמירה על יציבות פיננסית, עמידה בהתחייבויות הכלולות במסגרת התקציב, והתנהלות אחראית בניהול המערכת הכספית והתקציבית לשנת האחרונה. בין הפרמטרים לקבלת הפרס: ריסון הגירעון השוטף והגירעון המצטבר מסך הכנסות הרשות, עמידה בתקרת הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות השכר לעובדים מסך הכנסות הרשות, עמידה ביעדי גביה שוטפת של ארנונה, ניהול ארגוני תקין ואי קיום ליקויים, העדר חריגות שכר והתנהלות ראויה בנושאי התכנון והבניה. עוד נבחנים מדדי יעילות תקציבית, ניהול ארגוני תקין שכולל בין השאר, ניהול שכר וכ"א, ניהול מערך השירותים, אכיפה בנושא בניה בלתי חוקית וכן התייחסות לחובות נבחרים. זו השנה השש עשרה ברציפות בה מסיימת המועצה את פעילותה באיזון תקציבי והשנה החמש עשרה בה היא זוכה להכרה בגין הניהול הכספי התקין.  
במסגרת התיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשס"ד – 2004 תבחר המועצה ועדת ביקורת לישוב ותמנה רואה חשבון לבדיקת התנהלותו הכספית של הועד. ועדת הביקורת, תמנה בין שלושה לחמישה חברים. כל תושב שאינו חבר בועד המקומי רשאי להציג מועמדותו לתפקיד חבר ועדת הביקורת . ועדת ביקורת תבחר מבין תושבי הישוב שיציעו מועמדותם (סעיף 130 א' לצו). סעיף 130 ג' לצו המועצות קובע כי "ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין, תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות". תושבים המבקשים להציג מועמדותם ייפנו בכתב לחתום מטה עד לתאריך  17.2.13 .   בברכה, יצחק אגוזיגזבר ומזכיר  
  הרכב שופטי ביהמ"ש העליון; אשר גרוניס (הנשיא), מרים נאור (המשנה לנשיא) ואסתר חיות, נתנו ביום חמישי (7.2.13) האחרון תוקף להסכם הפשרה שנחתם בין מינהל מקרקעי ישראל למרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות. לפי ההסכם יעביר המינהל מיליארד שקל לכלל הרשויות המקומיות בישראל, מתוכם 830 מיליון שקלים לכ-200 רשויות שנכללו בתביעה נגד המינהל שהוגשה לפני יותר מעשור, 120 מיליון שקלים לרשויות מקומיות לפי מבחנים סוציו אקונומיים, ו-50 מיליון שקלים נוספים לרשויות מקומיות שלא נכללו בתביעה. כמחצית מסכומי הפשרה יועברו כעת בתוך 45 יום לרשויות המקומיות שתבעו את המינהל. מדובר בסכום המוערך בכ-450 מיליון שקלים. זאת בגין אי העברת חלף היטל השבחה בגין עסקאות מסוימות בעבר, כמתחייב בחוק. פסה"ד שניתן בתחילת 2007 ע"י השופטת רות רונן מביה"ש המחוזי בת"א, קיבל את רוב טענות הרשויות המקומיות. המדינה ערערה על ההחלטה ולאחר מו"מ ארוך ומייגע בין המדינה לרשויות, אותן הוביל ראש עיריית מודיעין חיים ביבס, הגיעו הצדדים להסכמה, ב-21 באוקטובר 2012. הסכם הפשרה הותנה בין השאר כי כל הרשויות המקומיות שבתביעה, יאשרו את הצטרפותן להסכם זה. ביהמ"ש העליון נתן כאמור תוקף פס"ד להסכם זה. הסכם הפשרה קבע בין השאר כי מנהל מקרקעי ישראל יחדל לעכב באופן ניכר את העברת סכומי חלף היטל ההשבחה המגיעים לרשויות באופן שוטף, ויעבירם לרשויות מידי חודש בחודשו. משמעות הוראה זו היא שכ-200 מיליון שקלים המעוכבים לרשויות המקומיות עבור שנת 2012/13 יועברו גם הם בתוך 45 יום ממועד מתן ההחלטה הנוכחית. בנוסף ראוי לציין כי על פי הסכם הפשרה הועלו שיעורי העברת חלף היטל ההשבחה לרשויות המקומיות ב-20%. רו"ח בועז מקלר, אשר טיפל בהיבטים הכלכליים של כ-140 רשויות מקומיות במסגרת התביעה, מסר בעקבות ההחלטה: "מתן תוקף פסק הדיון לפשרה, מהווה צעד משמעותי להשגת יעדי הצדק החלוקתי מתוך משאבי המדינה לטובת כלל הרשויות המקומיות בישראל ותושביהן, לפיתוח תשתיות למגורים ומקורות תעסוקה".  
עמוד 7 מתוך 8

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר