יצחק אגוזי

גזבר המועצה

טל: 03-9000550 פקס: 03-9000551 דוא״ל: Egozi@dsharon.org.il

גזבר המועצה

גזבר המועצה הנו אחד מהתפקידים הסטאטוטוריים ברשות, שנקבע בחוק הרשויות המקומיות. החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של הרשות. כן קובע החוק כי כל התחייבות כספית של הרשות לגורם חיצוני תהיה תקיפה רק כאשר בצד חותמת הרשות תהיה חתומה התחייבות זו על ידי ראש הרשות והגזבר.

הגזבר אחראי לניהול מערכת החשבונות של המועצה ולהכנתם של כל הדו"חות הנדרשים למשרדי הממשלה השונים. מינויים של עובדים והארכת חוזי עבודה מחייבים גם כן את חתימת ראש הרשות והגזבר. חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 2004 ביצע מספר תיקונים חשובים בתפקידיו ובסמכויותיו של גזבר הרשות.

בנוסף לחובותיו על פי חוק פועל הגזבר בתחומים הבאים:

  • גיבוש מדיניות בנושאי כספים
  • הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס המשאבים מהמקורות השונים
  • אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי
  • מעקב תקציבי ודיווח ביצוע על פעילויות
  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גבייה , תקציבים, הנהלת חשבונות, שכר, מחסנים, אינוונטר ורכש

בכנס דיוני התקציב לשנת 2015  שהתקיים בשבוע שעבר אישרה מליאת המועצה האזורית דרום השרון את תקציב המועצה לשנת 2015. התקציב לשנת 2015 עומד על סך כולל של 261.868 מיליון ש"ח. זהו גידול של 5.6% בהשוואה לתקציב שאושר לשנת 2014 (247.910 מיליון ש"ח).
בהתאם לסעיף 130א' לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958 נדרשת המועצה למנות ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, מקרב התושבים שיציעו את מועמדות
הפרס הוענק למועצה בטקס ע"ש חיים קוברסקי ז"ל  במרכז הקונגרסים בבניני האומה בירושלים ביום חמישי 27/12/12 במעמד שר הפנים.  פרס הניהול הכספי התקין ברשויות המקומיות  ניתן למועצה על ניהול אחראי של המערכת הכספית והמנהלית, שמירה על יציבות פיננסית, עמידה בהתחייבויות הכלולות במסגרת התקציב, והתנהלות אחראית בניהול המערכת הכספית והתקציבית לשנת האחרונה. בין הפרמטרים לקבלת הפרס: ריסון הגירעון השוטף והגירעון המצטבר מסך הכנסות הרשות, עמידה בתקרת הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות השכר לעובדים מסך הכנסות הרשות, עמידה ביעדי גביה שוטפת של ארנונה, ניהול ארגוני תקין ואי קיום ליקויים, העדר חריגות שכר והתנהלות ראויה בנושאי התכנון והבניה. עוד נבחנים מדדי יעילות תקציבית, ניהול ארגוני תקין שכולל בין השאר, ניהול שכר וכ"א, ניהול מערך השירותים, אכיפה בנושא בניה בלתי חוקית וכן התייחסות לחובות נבחרים. זו השנה השש עשרה ברציפות בה מסיימת המועצה את פעילותה באיזון תקציבי והשנה החמש עשרה בה היא זוכה להכרה בגין הניהול הכספי התקין.  
עמוד 6 מתוך 8