ראשון, 18 מאי 2014 23:07

הנדון: מינוי ועדת ביקורת בוועדים המקומיים

ועדת ביקורת

בהתאם לסעיף 130א' לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח - 1958 נדרשת המועצה למנות ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, מקרב התושבים שיציעו את מועמדותם.

 

  1. " המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, אשר אינם חברי ועד מקומי,  מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם
  2. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה. 
  3. ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין , תבדוק את חשבונות הועיד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת  תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות. 
  4. לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי, ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה. 
  5. בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת לוועד המקומי טיוטת  דו"ח ביקורת מפורט שיתייחס לפעילות הועד המקומי ותאפשר לו  להעיר  הערות  לטיוטה בתוך שלושים ימים. ועדת הביקורת תקיים דיון  בהערות הועד המקומי ותערוך את דו"ח  הביקורת הסופי. 
  6. בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לידי הועד המקומי, ראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה את דו"ח  הביקורת הסופי, דו"ח  הביקורת יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב  וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי  הישוב בתוך 14 ימים ממועד הגשתו למועצה ".

תושבים המעוניינים להציעה מועמדותם לוועדת הביקורת היישובית, יפנו בכתב בצירוף קורות חיים לגב' גלי אשכול, רכזת המחלקה המוניציפאלית במועצה, לא יאוחר מיום 15 בפברואר 2014 .

 יובהר, כי המועצה איננה מתחייבת למנות את כל המועמדים המוצעים או מי מהם ותפעל  בהתאם לשיקול דעתה.

מועמדות ניתן לשלוח באמצעות:

• כתובת דוא"ל  gali@dsharon.org.il

• פקס שמספרו 03-9000551.

• כתובת דואר, קריית המועצה ת.ד. 500 נווה ירק מיקוד 49945 (לידי גלי אשכול).

 

בברכה,

 

יצחק אגוזי

 גזבר  ומזכיר המועצה

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר