רביעי, 06 פברואר 2019 17:57

מתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת התקציב 2019 - הודעה לציבור

מועצה אזורית דרום השרון (להלן "המועצה"), מודיעה כי ניתנת בזאת האפשרות להגיש בקשות תמיכה לשנת 2019 בהתאם לנוהל תמיכות של  רשויות מקומיות (להלן – "הנוהל" ) .

סוגי הפעילויות הנתמכת:

א. ספורט.

ב.סיוע לתושבים הנמצאים במצוקה כלכלית בתחומי המועצה.

ג.מתן שירותים לאזרחים ותיקים בתחומי המועצה.             

בתבחינים לחלוקת התמיכות ניתן לעיין בקובץ המצורף.

את הבקשות יש להגיש על הטופס המצורף בגזברות המועצה עד ליום ד'  27.2.19 בשעה 15:00 . (להלן – "המועד הקובע" ) .

בקשות שתוגשנה לאחר המועד הקובע או שתוגשנה ללא כל המסמכים הנדרשים, תדחנה ללא דיון.

יצחק אגוזי,גזבר המועצה