אמיר כהן

מהנדס המועצה

טל: 03-9000570 פקס: 03-9000573 דוא״ל: Amirc@dsharon.org.il

מחלקת הנדסה

מחלקת ההנדסה הינה הגוף האמון על כל נושאי  התכנון, הבינוי, והתחזוקה בתחומי המועצה.

תפקיד המחלקה הינו גיבוש מדיניות וביצוע תשתיות ,תאורה ,תנועה ותמרור, כבישים ומדרכות , ביוב ,מים וניקוז במועצה והסדרת המערכות בהתאם לדרישות הרשויות בשיתוף  הישובים.

המחלקה אחראית גם על פרויקטי בינוי ציבורי: תכנון, שיפוץ, הסבה, שיקום, שיחזור והקמה של מוסדות ציבור - בתי ספר, גני ילדים, מתנ"סים, אולמות ספורט, בתי כנסת וכו'.

כמו כן, אחראית מחלקת ההנדסה על  פיתוח אזורי מגורים ותעסוקה חדשים ותאום בין רשויות התשתיות השונות החוצות את שטחה הסטטוטורי של המועצה, במטרה להבטיח תחזוקה נאותה במרחב המועצה ועמידה של עבודות התשתיות בתנאים המוגדרים ע"י המועצה ומניעת פגיעה בתשתיות קיימות.

מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה אישרה את התוכנית לאזור תעסוקה משותף לדרום השרון ומ"מ כפר ברא. התכנית משתרעת על שטח של כ- 600 דונם וכוללת משטחי דרום השרון, כפר ברא ושטח גלילי (שטח הנמצא בתחום סמכות הועדה המחוזית ללא שיוך מוניציפאלי).  
בהמשך לפעילות המועצה כנגד מטרדי הרעש כתוצאה מהשימוש במרחב האווירי שמעל לשטחי המועצה לשימוש בנחיתות במסלול החדש בנתב"ג (מסלול 21), הרינו לבשר כי בקשת השימוש החורג מהוראות תמ"א 2/4 בנוגע למסלול 21, שהוגשה ע"י רשות שדות התעופה, נדחתה ע"י הועדה המחוזית-מקומית לתכנון ובניה לענייני נתב"ג. לדעת הועדה שינוי תבנית התפעול שנקבעה בתמ"א מחייבת הילך של תיקון התמ"א ולא במסגרת של שימוש חורג. את המועצה בהתנגדות ייצג עו"ד נרי ירקוני. זוהי פעולה אחת מתוך כמה שאנו נוקטים בנדון לצמצום מטרדי הרעש של מטוסים וכמות הנחיתות על מסלול 21 מכיוון צפון.
ביום ג' נפתח אחד המכרזים החשובים למועצה אזורית דרום השרון ולחלק מהרשויות באזור - מכרז שדרוג "מתקן טיהור שופכין דרום השרון המזרחי" בעלות כוללת של כ- 130 מליון ש"ח. הפרויקט פוצל לשלושה מכרזים, כאשר אתמול נפתח המכרז הראשון לעבודות הנדסה אזרחית בהיקף של 55-60 מליון ש"ח.  לאחר בדיקת ההצעות ייבחר הקבלן הזוכה ופרוייקט השדרוג יצא לדרך. הליך השדרוג משתלב במדיניות המועצה לקידום פרוייקטים לטיהור שפכים והשבת מי קולחין שיחליפו את הקיצוץ במכסות המים השפירים לחקלאות ובכלל זה הקמת מאגרי מים לשימוש כלל גידולי החקלאות.
בתאריך 1.8.2014 נכנס לתוקף השינוי לחוק התכנון והבנייה בנוגע לעבודות הפטורות מהיתר. התיקון קובע כי ניתן לבצע עבודות מסוימות, שהשר קבע בתקנות, ללא צורך בקבלת היתר בניה לשם כך. התקנות נחתמו, ונקבע בהן כי העבודות השונות שנכללו בתקנות פטורות מהיתר רק בתנאי שהן תואמות את החוק, התקנות, התכניות החלות על השטח, וההנחיות המרחביות שתקבע הוועדה המקומית.  (להלן: "תיקון 101")
עמוד 3 מתוך 4

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר