תכנית מתאר כוללנית למ.א. דרום השרון

תכנית מתאר כללנית לדרום השרון

המועצה האזורית דרום השרון החלה בהכנת תכנית מתאר כוללנית לתחום התכנון של המועצה האזורית  שתהווה את הבסיס לעצמאות תכנונית של הועדה המקומית דרום השרון לאחר הסמכתה על פי תיקון 101 לחוק התו"ב.

 

המועצה האזורית דרום השרון הינה בעלת מאפיינים כפריים חקלאיים, משתרעת על שטח של כ- 90,000 דונם ומונה 31 יישובים, כמו כן עוברות בתחומי המועצה תשתיות לאומיות רבות המשרתות את מטרופולין גוש דן וכן גנים לאומיים ושטחי יער.

 

מטרת העל של  התכנון הינה לגבש את מדיניות התכנון של המועצה האזורית ולקבוע את המתווה לשמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, פיתוח מבוקר של היישובים, עידוד הזיקה לשטחים חקלאיים, שמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים.

 

הנחיות תמ"א 35 ומנהל התכנון להכנת תכניות מתאר כוללניות במרחב הכפרי ומסמך מדיניות החקלאות והכפר – המלצות והנחיות תכנון של משרד החקלאות,  יהיו הקווים המנחים של עבודת התכנון כמפורט להלן:

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

המועצה האזורית דרום השרון החליטה להכין תכנית מתאר כוללנית למועצה לכל תחומה על רקע התנאים והצרכים הבאים: הצורך בפיתוח חזון למועצה האזורית, חזון שיכלול שמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, פיתוח מבוקר של היישובים ושמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים. חוק התכנון והבניה על שינוייו ותיקוניו המאפשר התנהלות של הועדה המקומית כרשות תכנונית עצמאית בתנאי קיומה של תכנית מתאר למועצה האזורית. הדבר יבטח: פישוט, ייעול וקיצור הליכי תכנון ויצירת שקיפות גבוהה יותר של תהליכי תכנון. הצורך להתמודד מול מצב 'עסקים כרגיל' הפועל בדרך כלל כמנוע תכנון מרכזי במקום ככלי למימוש מדיניות תכנון.
המועצה האזורית דרום השרון חולשת על פני כ-95 אלף דונם. שטחי המועצה משתייכים ברובם לחטיבות הנוף של השרון (הצפוני והדרומי) וגובלים בהרי שומרון ממזרח ובערי גוש דן ורכסי הכורכר ממערב. מיקומו של השרון, בין מורדות הרי שומרון לרכסי הכורכר, הביאו לכך שבמישורי הסחף שלו (הידועים גם בשם המרזבות) הצטברה אדמת סחף איכותית לחקלאות. בשל כך, המורשת החקלאית באזור השרון עשירה וגם כיום לחקלאות מרכיב מפתח בשטחים הפתוחים במועצה. בשטחי המועצה חוצים ארבעה נחלים מרכזיים : ירקון, איילון (המתנקז לירקון), פולג ואלכסנדר. המשמעותי מביניהם בשטחי המועצה הוא נחל הירקון אשר משמש גם כעוגן מטרופוליני לתושבי גוש דן.
ישובי המועצה האזורית דרום השרון פזורים בתוך המרחב העירוני והכפרי של השרון. הישובים מרוכזים בארבעה מקבצים שאין ביניהם רצף קרקעי. מקבצים אלו גם הם מפוצלים ע"י כבישים ארציים, מסילות רכבת, נחלים ותשתיות ארציות אחרות. הנגישות למוקדי תעסוקה שעיקרם במטרופולין ת"א כיום ברובה נסמכת על רכב פרטי, התחבורה הציבורית אינה מספקת בלשון המעטה והנגישות בין הישובים מורכבת. רמת המינוע של התושבים במועצה גבוהה יחסית הן לממוצע הארצי והן למטרופולין ת"א
המועצה האזורית דרום השרון הוקמה בי"ג ניסן תש"ם, 30 במרץ 1980, בעקבות איחוד שלוש מועצות אזוריות שפעלו במרחב: "הירקון", "מפעלות אפק", "השרון התיכון". שמה של המועצה נגזר ממיקומה הגיאוגרפי באזור השרון הדרומי. סמלה עוצב תוך שילוב שלושת היסודות של המועצות המרכיבות את המועצה האזורית: ירקון - נחל הירקון, מפעלות אפק - מבצר אנטיפטרוס והשרון התיכון - עץ פרי הדר.
לכל ישוב במועצה אגודת מים, מערכת המים היישובית מנוהלת על ידי האגודה, ללא קיום קשר ישיר עם המועצה. מרבית הישובים מוזנים על ידי קידוחים פרטיים ללא חיבור לחברת מקורות. צורה ניהולית זו מאפשרת עצמאות רבה לישוב וכן הוזלת המים לתושבים, אולם לא קיים גורם המפקח על הנעשה, ובישובים רבים לא מותקנת מערכת גיבוי לשעת חירום.
ביום 16.11.2016 התכנסו כל ועדי היישובים ונציגי היישובים במליאה לקבל עדכון על מתווה התכנון המוצע ליישובים במסגרת תכנון תכנית המתאר הכוללנית למועצה. ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, הציג את חשיבות השלב בו אנו נמצאים בהליך התכנון והדגיש כי השימושים והיקפי הבנייה שייקבעו בשלב זה הם יהיו המסגרת התכנונית ליישוב בטווח של 15 השנים הבאות.
תוצרי תכנית המתאר כוללים שלושה מרכיבים עיקריים: 1. תשריט- מפה של תחום התכנון של המועצה בצבעים שונים בהתאם לייעודי הקרקע. כל צבע מגדיר ייעוד קרקע אחר (לדוגמא: אזור יישוב, אזור תעסוקה, דרכים, שטחים חקלאיים פתוחים ועוד).2. הוראות התכנית- מסמך מחייב המפרט את ההנחיות החלות בתחום התכנית בכל אחד מייעודי הקרקע.3. נספחים- מסמכים בנושאים שונים המפרטים את המדיניות המוצעת בתכנית באותם תחומים כגון: תיירות, חקלאות, נוף, סביבה, תחבורה, תשתיות ועוד וכן כרטיס לכל יישוב (מתחם תכנון) המפרט את זכויות הבניה והשימושים שיותרו בכל אחד מיישובי המועצה. לאחר אישורה על ידי מוסדות התכנון, תכנית המתאר הינה מסמך חוקי מחייב המנחה את התפתחותה של מועצה אזורית דרום השרון לטווח הארוך.---------------------------------------------------
ביום ד׳ התקיים באולם הכנסים של המועצה כנס הצגה לציבור של תכנית המתאר הכוללנית של דרום השרון. תכנית מתאר כוללנית מגדירה את מדיניות התכנון הכוללת של הרשות, ובה בעת מהווה בסיס לתכנון מפורט הנגזר ממנה. לאחר אישור התכנית במוסדות התכנון, תהיה רשאית הועדה המקומית לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות ליישובי המועצה, התואמות את תכנית המתאר.
מצ״ב קובץ מצגת של תכנית המתאר הכוללנית בניהולם של חגי דביר - גידו סגל, משרד אדריכלים ומתכנני ערים המסכם את פרופיל המועצה, המטרות והפרוגרמה והחלופות
ביום ד׳ (08/08/2018) התקיים דיון במסגרת ועדת ההיגוי בועדה המחוזית מרכז בנושא תכנית המתאר החדשה, בהשתתפו ראש המועצה, מהנדסת הועדה וצוות התכנון, נציגי משרדי הממשלה וגופים בעלי עניין ובהם קק"ל, רשות הטבע והגנים, בריאות, הגנת הסביבה, חקלאות, נציגת האדריכלים בועדה המחוזית ונציגי לשכת התכנון המחוזית ובראשם יו"ר הועדה המחוזי.
עמוד 2 מתוך 3

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר