תכנית מתאר כוללנית למ.א. דרום השרון

תכנית מתאר כללנית לדרום השרון

המועצה האזורית דרום השרון החלה בהכנת תכנית מתאר כוללנית לתחום התכנון של המועצה האזורית  שתהווה את הבסיס לעצמאות תכנונית של הועדה המקומית דרום השרון לאחר הסמכתה על פי תיקון 101 לחוק התו"ב.

 

המועצה האזורית דרום השרון הינה בעלת מאפיינים כפריים חקלאיים, משתרעת על שטח של כ- 90,000 דונם ומונה 31 יישובים, כמו כן עוברות בתחומי המועצה תשתיות לאומיות רבות המשרתות את מטרופולין גוש דן וכן גנים לאומיים ושטחי יער.

 

מטרת העל של  התכנון הינה לגבש את מדיניות התכנון של המועצה האזורית ולקבוע את המתווה לשמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, פיתוח מבוקר של היישובים, עידוד הזיקה לשטחים חקלאיים, שמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים.

 

הנחיות תמ"א 35 ומנהל התכנון להכנת תכניות מתאר כוללניות במרחב הכפרי ומסמך מדיניות החקלאות והכפר – המלצות והנחיות תכנון של משרד החקלאות,  יהיו הקווים המנחים של עבודת התכנון כמפורט להלן:

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

ביום 03/1/2016 התקיימה ועדת היגוי מס' 2 לתכנית מתאר כוללנית למ.א. דרום השרון. מטרת הדיון היתה: הצגת מתווה העבודה ואישור מטרות התכנית.
תכנון במגזר הכפרי הוא עולם בפני עצמו ואינו דומה כלל ועיקר למגזר העירוני. על הייחודיות והשינויים בתחום נדבר עם חגי דביר, אדריכל ומתכנן ערים מבין עניין. הוא יגלה לנו: לאן הולך עולם התכנון במגזר החקלאי?
תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה שהתקבל לאחרונה מחולל שינויים מהותיים בתחום. אחד מן השינויים המרכזיים הוא יצירת מושג חדש - "תכנית מתאר כוללנית". בנושא הזה מעשיר אותנו חגי דביר, אדריכל ומתכנן ערים, מראשוני המיישמים של התיקון לחוק. אז מהי תכנית מתאר כוללנית? ואיך זה הולך להשפיע על החיים בעיר שלנו? כל זאת בריאיון המלא!
מליאת הועדה המקומית דרום השרון החליטה בישיבה ביום א, 22/04/2018, לאשר את תכנית המתאר הכוללנית לדרום השרון ולהעבירה לאישור הועדה המחוזית. המועצה האזורית דרום השרון הכינה לפני כ- 15 שנה תכנית אב מקיפה שבחנה את נתוני הרשות והסביבה וגיבשה את חזונה לשנים הבאות. מאז ועד היום, פני התכנון במדינה השתנו ללא היכר, לחצי הפיתוח וערכי הקרקעות באזורנו עלו, הצורך בקרקע לתשתיות לאומיות גבר, הפעילות החקלאית שינתה פניה, והצורך בשטחים לפנאי ונופש גבר במקביל. על מנת להעניק למועצה את הכלים הדרושים להתמודדות עם השינויים המהירים ועל מנת להתמודד מול לחצים הולכים וגוברים של הרשויות העירוניות הגובלות לשינוי גבולות ולשינוי האופי הכפרי חקלאי של שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים נרחבים, גובר הצורך בהכנת תכנית מתאר חדשה אשר תעגן את חזון המועצה במסמכים שיאושרו על ידי מוסדות התכנון המחוזיים והארציים, ותיתן בידנו כלים להתמודד עם השינויים העתידיים.
הועדה המקומית יחד עם צוות התכנון המקצועי של תכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית דרום השרון ממשיכים לפעול במרץ לקידום התכנון. ביום ד', 8.2.2017, נערך מפגש נוסף, שלישי במספר, עם נציגי התושבים אשר מלווים את התכנון החל מהמפגש הראשון. במפגש זה ניתנה סקירה על שלבי התכנון שבוצעו עד כה, החל מניתוח המצב הקיים, דרך בניית הפרוגרמה התכנונית, וכן התיאומים המקצועיים שנעשו עם לשכת התכנון המחוזית, משרד החקלאות וגופים נוספים כגון רשות הטבע והגנים, רשות ניקוז וכו'. מטרת המפגש היתה הצגת החלופות התכנוניות לפי נושאים: ניקוז, מבני ציבור, שטחים לתעסוקה ושטחים ירוקים, ודירוגם על ידי המשתתפים. ניתוח הנתונים יהווה בסיס לבחינת החלופות ובחירת החלופה המועדפת.
שיתוף ציבור הינו חלק בלתי נפרד מתהליך הכנת תכנית המתאר, מתוך הכרה בכך שהתושבים ובעלי העניין אוחזים בידע תכנוני בעל ערך רב שיש להביאו בחשבון בעת התכנון. השלב הראשון בגיבוש תכנית המתאר בו אנו מצויים כיום הינו לצורך איסוף נתונים על המצב הקיים ותיאום עמדות. ביום א׳, 17/01/2016, נערכה סדנת עבודה עם נציגי הישובים לצורך איסוף הנתונים למצב הקיים. במהלך המפגש הוגדרו סוגיות מרכזיות הדורשות התייחסות, נערך תיאום ציפיות לגבי התכנון והאפשרויות להשתתף ולהשפיע וכן נאסף מידע מקומי רב. נוצר אמון ורבים נרתמו לתהליך. באמצעות ניתוח חוזקות, חולשות, איומים והזדמנויות (SWOT) שהועלו אמש, צוות התכנון יערוך מיפוי של נתוני המועצה, אלו יהוו בסיס לבניית (החזון) והפרוגרמה התכנונית.
המועצה האזורית דרום השרון החליטה להכין תכנית מתאר כוללנית למועצה לכל תחומה על רקע התנאים והצרכים הבאים: הצורך בפיתוח חזון למועצה האזורית, חזון שיכלול שמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, פיתוח מבוקר של היישובים ושמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים. חוק התכנון והבניה על שינוייו ותיקוניו המאפשר התנהלות של הועדה המקומית כרשות תכנונית עצמאית בתנאי קיומה של תכנית מתאר למועצה האזורית. הדבר יבטח: פישוט, ייעול וקיצור הליכי תכנון ויצירת שקיפות גבוהה יותר של תהליכי תכנון. הצורך להתמודד מול מצב 'עסקים כרגיל' הפועל בדרך כלל כמנוע תכנון מרכזי במקום ככלי למימוש מדיניות תכנון.
פרק זה יעסוק בשטחים הבנויים בתחום המועצה. בחלק הראשון נאפיין את סוגי השטחים הבנויים ביישובי המועצה , קיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים, את איזורי התעסוקה ואת המרכז האקדמי בית ברל. בחלק השלישי, נתאר את התכניות הארציות, המחוזיות והמקומיות החלות על על השטחים הבנויים בתחום המועצה
גודל האוכלוסייה בדרום השרון גדל בין השנים 2000 ל-2014 בקצב של 5% בשנה בממוצע והיא ממוקמת גבוה יחסית במדד זה בקרב הרשויות באזורה. תהליך זה לווה ביציאת יישובים מתוכה וכניסת אחרים תהליך ששמר על מגמת הגידול לאורך השנים. בסך הכל רמת הביקושים לדרום השרון גבוהה והמועצה כמעט והכפילה את עצמה במהלך תקופה זו. יש לציין שהגידול של המועצה ורשויות אחרות במחוז המרכז גבוה באופן יחסי אך מבחינה ובמבחינה נומינלית היא קלטה אוכלוסייה בסדרי גודל כמו ערים גדולות בסביבתה כגון: רעננה, הוד השרון, כפר סבא שרק פתח תקווה עברה אותם בסדרי הגודל. דרום השרון מהווה גם תחרות למועצות האזוריות סביבה כמו: לב השרון, חוף השרון ועמק חפר.
המועצה האזורית דרום השרון מאגדת 7 קיבוצים, 20 מושבים וכפרים, 3 יישובים קהילתיים, מוסד אקדמי (בית ברל) וריכוזי אוכלוסייה קטנים, ערביים ואחרים. שטח המועצה, כ- 95 קמ"ר. השטח מהווה חלק ממרחב מטרופולין המרכז, כשהוא נושק למספר ריכוזים עירוניים, מהם גדולים וצפופים. יחסיה הכלכליים של אוכלוסייה זו עם סביבתה מורכבים למדי.
עמוד 1 מתוך 3

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה  בפייסבוק מסנג׳ר