רביעי, 03 ינואר 2018 16:53

דו״ח פעילות הועדה לתכנון ובניה בדרום השרון לשנת 2017

דו״ח הועדה לתכנון ובניה בדרום השרון לשנת 2017הועדה המקומית לתכנון ובניה הינה המוסד התכנוני של הרשות המקומית, כמו כן היא הגוף הסטטוטורי לאכיפת חוק התכנון והבניה בתחום שיפוט המועצה.

פעילות הועדה מתחלקת לשלושה תחומים עיקריים: תכנון, רישוי ופיקוח. שלושת תחומים אלו אחראים על התכנון, יישום התכנון ואכיפתו, החל בתכנון הכולל, דרך היתרי בניה , פיקוח על הבניה ומתן אישורים כנדרש. תחומי הפעילות של הועדה מגוונים וכוללים:

  1. תכנון תכניות אב, תכניות מתאר ומפורטות, איחוד וחלוקה והפקעות. ב. תכניות בינוי, פיתוח ותשתיות. ג. רישוי - בקשות להיתרי בניה, שימושים חורגים, פל"ח, פוטו-וולטאי. ד. פיקוחעלהבניה. ה. שרות לציבור במתן אישורים שונים: רישום בטאבו, היטל השבחה, הלשכה לסטטיסטיקה ומידע
    תכנוני כללי לבקשות היתרים ולתב"עות (תכניות בניין ערים).
  2. ב 1.1.2016 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבניה הכולל רפורמה בהליכי רישוי בניה. הועדה המקומית הוכשרה ונערכה ליישום הרפורמה בהכשרת כ"א מקצועי ועדכון מערכות המחשב הנדרשות ונחשבת לאחת הועדות המובילות ביישום החוק ועבודה תקינה של הצוות המקצועי בוועדה המקומית.

ניתן לעיין בדו״ח פעילות הועדה לשנת 2017 באמצעות הורדה של הקובץ המצורף או בעיון במצגת מתחתיו.