חמישי, 01 אוגוסט 2013 07:49

הקמת ממ"דים בהליך מקוצר

רשות מקרקעי ישראל מאפשרת הקמת ממ"דים בהליך מקוצר ב-״מסלול ירוק״ (החלטת הנהלה מס'  1151 והחלטה 1290 שהוחלפה ע"י החלטה 1308).

נדגיש כי החלטת רשות מקרקעי ישראל נותנת פטור למבקש ההיתר מקבלת אישור של רשות מקרקעי ישראל לבקשה, אך עדיין קיימת חובת הגשת בקשה להיתר לוועדה המקומית על פי חוק התכנון והבניה.  

כמו כן, ניתן להגיש בקשה להיתר לתוספת ממ"ד על פי החלטה זו אך ורק  לבניינים קיימים עם היתר בניה בתוקף.

לתשומת ליבכם, הוצאת היתר לממ"ד אינה פותרת את מגיש הבקשה מהסדרת כל חריגת בניה ו/או שימוש בלתי חוקי במשק, במידה וקיים.

להלן נוסח החלטת מינהל מקרקעי ישראל (החלטה 1308):   

 1. "רשות מקרקעי ישראל לא תגבה מחוכר דמי היתר בנסיבות שלהלן:
  1. בגין בניית ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) במבנים קיימים שייעודם מגורים, אשר אינם כוללים מקלט או ממ"ד,  ובלבד ששטח הממ"ד לא יעלה  20 מ"ר ברוטו (להלן – "ממ"ד פטור") או על גודל השטח שיקבע בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
  2. בגין בניית ממ"ק (מרחב מוגן קומתי), כמשמעותו בתקנות התגוננות אזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן - 1990, בדיור מוגן בבנין רווי. (להלן- "ממ"ק פטור").
 2. שטחם של ממ"ד פטור ו/או ממ"ק פטור לא יובא בחישוב שטח הבנייה המרבי הפטור מתשלום דמי היתר כאמור בהחלטת מועצה מס' 1245 או כל החלטה שתבוא במקומה.
 3. בניית ממ"ד ששטחו עולה על שטחו של ממ"ד פטור תחוייב בתשלום דמי היתר כשטח בנייה עיקרי, בגין השטח העולה  על שטחו של ממ"ד פטור.
 4. בקשות להיתר בניית ממ"ד פטור לא תחייבנה קבלת אישור מרשות מקרקעי ישראל כתנאי להגשתן.

  הרשות תודיע למוסדות התכנון על אי התנגדותה לבקשות להיתר שזה עניינן.

 5. תוקף ההחלטה עד ליום 31.12.18.
 6. החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה 1290."

לוגו רשות מקרקעי ישראללנוסח ההחלטה כפי שמופיעה באתר רשות מקרקעי ישראל

לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד 2014

לצורך דיון בבקשה להיתר בוועדה המקומית יש לפנות למנהלת מדור רישוי בוועדה המקומית, הגב' מירי נגרין שאמונה על  ייעוץ והכוונה  בנושא זה.

ניתן לההתייעץ עם הועדה המקומית לתכנון ובניה בשעות קבלת קהל.

לשעות קבלת הקהל בועדה

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר