שני, 18 פברואר 2019 13:42

מכרז לביצוע עבודות בינוי ועבודות שיפוצים בתחומי המועצה האזורית דרום השרון

תאריך פרסום פברואר 2019
תאריך אחרון להגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 24.03.2019 בשעה 14:00.

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי המועצה, מחלקת הגזברות, לידי גברת לבנה חברוני.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תיפסל.

פרטים

מכרז פומבי מס'  3/2019 - לביצוע עבודות בינוי ועבודות שיפוצים בתחומי המועצה האזורית דרום השרון

המועצה האזורית דרום השרון (להלן – המועצה), מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות בינוי ועבודות שיפוצים בתחומי המועצה האזורית דרום השרון.

את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, מחלקת גזברות, קרית המועצה נוה ירק, בשעות 09:00– 16:00, תמורת סך של 1,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו).

מפגש מציעים/קבלנים יתקיים ביום 28.02.2019 בשעה 10:00. השתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ותנאי להגשת הצעה.

ערבויות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בגובה 50,000 ש"ח (חמישים אלף ש"ח) בנוסח המצורף למסמכי המכרז

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות במכרז.

טלפון ומען לפרטים

 לשאלות/ הבהרות ניתן לפנות עד ליום 27/02/2019 בשעה 12:00 ליקי אסקיו – ס.מהנדס המועצה ומנהל תשתיות ומכרזים בטל' 03-9000570

הערות

 ****הבהרה**

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בקובץ המצורף  (חובה לרכוש את מסמכי המכרז במידה ומגישים הצעה).

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב שני, 18 פברואר 2019 14:16
איך אפשר לעזור ?