שני, 07 ינואר 2019 14:58

מכרז לביצוע עבודות פיתוח למעון ילדים בצור יצחק

תאריך פרסום ינואר 2019
תאריך אחרון להגשת הצעות

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 27.01.2019 בשעה 14:00 (להלן – "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה.

המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

 

פרטים

מכרז פומבי מס'  1/2019 - עבודות פיתוח למעון ילדים בצור יצחק

מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") מזמינה מציעים להציע הצעות מחיר לעבודות פיתוח למעון לילדים בצור יצחק שבתחומי המועצה, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

המציעים יידרשו לצרף להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 75,000 ₪ שתוקפה עד ליום 30.04.2019.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי הגזברות, בבניין המועצה, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, ותמורת תשלום לפקודת המועצה בסך 1,100 ₪. הסכום האמור לא יוחזר.

מפגש הבהרות וסיור קבלנים חובה יתקיים ביום שני, ה-  14.01.2019 בשעה 10:00. המפגש יתקיים ברח' נחל צלמון בצור יצחק (בסמוך לביה"ס "יצחק נבון").

השתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ותנאי להגשת הצעה.

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות במכרז.

טלפון ומען לפרטים

 

לשאלות ניתן לפנות לסגן מהנדס המועצה – יקי אסקיו בטל': 03-9000570/572 או במייל: askayo@dsharon.org.il.

 

הערות

 ****הבהרה****

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בקובץ המצורף  (חובה לרכוש את מסמכי המכרז במידה ומגישים הצעה).

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב שני, 07 ינואר 2019 15:05
איך אפשר לעזור ?