שלישי, 27 נובמבר 2018 14:25

מכרז להציע הצעות לאספקה, הצבה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות ומדפסות למועצה האזורית דרום השרון (הארכת מועד)

תאריך פרסום נובמבר 2018
תאריך אחרון להגשת הצעות

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 23.12.2018 בשעה 14:00 (במקום 09/12) (להלן - "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה.

המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

 

פרטים

מכרז להציע הצעות לאספקה, הצבה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות ומדפסות למועצה האזורית דרום השרון- מכרז פומבי 16/18

המועצה מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקה, הצבה ותחזוקה של מכונות צילום משולבות ומדפסות למועצה האזורית דרום שרון.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי מחלקת הגביה, בבניין מועצה אזורית דרום השרון תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 300 ₪.

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות במכרז.

 

טלפון ומען לפרטים

שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד יום 11/12/2018 בשעה 14:00.

לפרטים ניתן לפנות לגב' הילה שחיבר בטלפון 03-9000633 או במייל: hila@dsharon.org.il

 

הערות

 ****הבהרה****

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בקובץ המצורף  (חובה לרכוש את מסמכי המכרז במידה ומגישים הצעה).

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב שלישי, 11 דצמבר 2018 12:34
איך אפשר לעזור ?