חמישי, 20 ספטמבר 2018 17:09

הזמנה להציע הצעות ביצוע תחזוקת מתקנים ומערכות מים - מכרז פומבי מספר 23/18

תאריך פרסום ספטמבר 2018
תאריך אחרון להגשת הצעות

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 23.10.2018 בשעה 12:00 (להלן - "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה.

המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

פרטים

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי גבייה למועצה אזורית דרום השרון - מכרז פומבי מספר 20/18

המועצה האזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הצעות מחיר לבצוע עבודות תחזוקה של מתקנים ומערכות מים בתחום הישוב צור יצחק ובריכת המים המספקת מים לישוב הממוקמת במושב צור נתן (שניהם יחד יכונו להלן: "הישוב"), הכל כמפורט במסמכי המכרז לרבות ההסכם (מסמך ג') על נספחיו (להלן:
"העבודות").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף ההנדסה  בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 500 ש"ח.

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות במכרז.

סיווג קבלני: ענף ראשי 400 או 260 בסיווג א׳ 1 לפחות.

מפגש קבלנים יתקיים ביום ב', 3.10.2018 בשעה 11:00 במשרד הועד המקומי ברח׳ נחל אלכסנדר 2 צור יצחק. מודגש כי חלה חובה להשתתף במפגש זה ומציע שלא ישתתף בו תיפסל הצעתו על הסף.

טלפון ומען לפרטים

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל יקי אסקיו ס. מהנדס המועצה, בטלפון 03-9000570/572 ובמייל: askayo@dsharon.org.il

הערות

 ****הבהרה****

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בקובץ המצורף  (חובה לרכוש את מסמכי המכרז במידה ומגישים הצעה).

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב ראשון, 23 ספטמבר 2018 17:16