dsharon-logo-newלהלן הצעות ומכרזים שפורסמו על ידי מ.א. דרום השרון וגופי ממשל אחרים.

למען הסר ספקות, הפרסום הנ"ל הינו על עצם קיומו של המכרז ולא פרסום של מסמכי המכרז אשר לרוב נמכרים בתשלום (ולא ניתן לגשת למכרזים אלו אלא לאחר תשלום בגין מסמכי המכרז). 

ליצירת קשר :

  1. לברורים בנושא פרטי מכרזים, דרישות וכיוב' - למחלקה הממונה בפרטי המכרז.
  2. לברורים בנושאים כללים הנוגעים למכרזים במועצה: יצחק אגוזי, גזבר המועצה, בדוא"ל : egozi@dsharon.org.il ובטל: 03-9000550.
  3. לברורים בנושאי תשלום: לבנה חברוני, ע. גזבר, בדוא"ל: hevroni@dsharon.org.il ובטל: 03-9000552. 

מכרז פנימי/חיצוני מס' 06/2019 - למועצה אזורית דרום השרון דרוש/ה עו"ס אזרחים ותיקים
מכרז פנימי/חיצוני מס' 04/2019 - למועצה אזורית דרום השרון דרוש/ה עו"ס משפחה ומועדוניות
מכרז פנימי/חיצוני מס' 05/2019 - למועצה אזורית דרום השרון דרוש/ה עו"ס קהילה תומכת לנכים
מכרז פנימי/חיצוני מס' 07/2019 - למועצה אזורית דרום השרון דרוש/ה נהגי אוטובוס ( 3 משרות )
מכרז פנימי/חיצוני מס' 02/2019 - למועצה אזורית דרום השרון דרוש/ה קצין בטיחות בתעבורה ומנהל/ת תחבורה

מכרז פומבי מס'  2/2019 - מתן זכות שימוש בבית כנסת בצור יצחק

פניה לקבלת הצעות מחיר לרכישת כלי רכב מסוג שברולט קרוז, שברולט סוניק, דימקס ויונדאי סונטה.

מכרז פומבי מס'  1/2019 - עבודות פיתוח למעון ילדים בצור יצחק

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז לבניית מבני ציבור של החברה למשק וכלכלה. מס' מכרז מק/11/2018.

המועצה האזורית דרום השרון (להלן: הרשות) מעוניינת להתקשר עם קבלן לצצורך תכנון ובניית מוסדות חינוך בציבור בתחומי המועצה(להלן: ״השירותים״), ולצורך כך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שבנדון (להלן: ״המכרז״), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי (להלן ״משכ״ל״), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.

עמוד 1 מתוך 2
איך אפשר לעזור ?