תוצרי תכנית המתאר הכוללנית

מצ״ב כל התוצרים (מצגות ודוחו״ת) שהוצגו במהלך התווית תכנית המתאר הכוללנית.

המצגות/דוחו״ת מצורפים למאמרים הרלוונטים.

תוצרי תכנית המתאר הכוללנית

תוצרי תכנית המתאר הכוללנית

תוצרי תכנית המתאר כוללים שלושה מרכיבים עיקריים:

1. תשריט- מפה של תחום התכנון של המועצה בצבעים שונים בהתאם לייעודי הקרקע. כל צבע מגדיר ייעוד קרקע אחר (לדוגמא: אזור יישוב, אזור תעסוקה, דרכים, שטחים חקלאיים פתוחים ועוד).
2. הוראות התכנית- מסמך מחייב המפרט את ההנחיות החלות בתחום התכנית בכל אחד מייעודי הקרקע.
3. נספחים- מסמכים בנושאים שונים המפרטים את המדיניות המוצעת בתכנית באותם תחומים כגון: תיירות, חקלאות, נוף, סביבה, תחבורה, תשתיות ועוד וכן כרטיס לכל יישוב (מתחם תכנון) המפרט את זכויות הבניה והשימושים שיותרו בכל אחד מיישובי המועצה.

לאחר אישורה על ידי מוסדות התכנון, תכנית המתאר הינה מסמך חוקי מחייב המנחה את התפתחותה של מועצה אזורית דרום השרון לטווח הארוך.
---------------------------------------------------

תכנית המתאר הכוללנית - סיכום שלבים א- ג׳

תכנית המתאר הכוללנית - סיכום שלבים א- ג׳

מצ״ב קובץ מצגת של תכנית המתאר הכוללנית בניהולם של חגי דביר - גידו סגל, משרד אדריכלים ומתכנני ערים המסכם את פרופיל המועצה, המטרות והפרוגרמה והחלופות

מליאת הועדה המקומית דרום השרון החליטה בישיבה ביום א, 22/04/2018, לאשר את תכנית המתאר הכוללנית לדרום השרון ולהעבירה לאישור הועדה המחוזית. המועצה האזורית דרום השרון הכינה לפני כ- 15 שנה תכנית אב מקיפה שבחנה את נתוני הרשות והסביבה וגיבשה את חזונה לשנים הבאות. מאז ועד היום, פני התכנון במדינה השתנו ללא היכר, לחצי הפיתוח וערכי הקרקעות באזורנו עלו, הצורך בקרקע לתשתיות לאומיות גבר, הפעילות החקלאית שינתה פניה, והצורך בשטחים לפנאי ונופש גבר במקביל. על מנת להעניק למועצה את הכלים הדרושים להתמודדות עם השינויים המהירים ועל מנת להתמודד מול לחצים הולכים וגוברים של הרשויות העירוניות הגובלות לשינוי גבולות ולשינוי האופי הכפרי חקלאי של שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים נרחבים, גובר הצורך בהכנת תכנית מתאר חדשה אשר תעגן את חזון המועצה במסמכים שיאושרו על ידי מוסדות התכנון המחוזיים והארציים, ותיתן בידנו כלים להתמודד עם השינויים העתידיים.
מצ״ב קובץ מצגת של תכנית המתאר הכוללנית בניהולם של חגי דביר - גידו סגל, משרד אדריכלים ומתכנני ערים המסכם את פרופיל המועצה, המטרות והפרוגרמה והחלופות
ביום ד׳ התקיים באולם הכנסים של המועצה כנס הצגה לציבור של תכנית המתאר הכוללנית של דרום השרון. תכנית מתאר כוללנית מגדירה את מדיניות התכנון הכוללת של הרשות, ובה בעת מהווה בסיס לתכנון מפורט הנגזר ממנה. לאחר אישור התכנית במוסדות התכנון, תהיה רשאית הועדה המקומית לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות ליישובי המועצה, התואמות את תכנית המתאר.
הועדה המקומית יחד עם צוות התכנון המקצועי של תכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית דרום השרון ממשיכים לפעול במרץ לקידום התכנון. ביום ד', 8.2.2017, נערך מפגש נוסף, שלישי במספר, עם נציגי התושבים אשר מלווים את התכנון החל מהמפגש הראשון. במפגש זה ניתנה סקירה על שלבי התכנון שבוצעו עד כה, החל מניתוח המצב הקיים, דרך בניית הפרוגרמה התכנונית, וכן התיאומים המקצועיים שנעשו עם לשכת התכנון המחוזית, משרד החקלאות וגופים נוספים כגון רשות הטבע והגנים, רשות ניקוז וכו'. מטרת המפגש היתה הצגת החלופות התכנוניות לפי נושאים: ניקוז, מבני ציבור, שטחים לתעסוקה ושטחים ירוקים, ודירוגם על ידי המשתתפים. ניתוח הנתונים יהווה בסיס לבחינת החלופות ובחירת החלופה המועדפת.
עמוד 1 מתוך 5