חמישי, 11 יולי 2019 21:56

מכרז לאספקת ריהוט ועמדות עבודה לבית ספר עמי אסף (מכרז פומבי 17/19)

תאריך פרסום יולי 2019
תאריך אחרון להגשת הצעות

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום שני, ה- 22.07.2019 בשעה 08:15 (להלן – "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה.

המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם מלבד מס' המכרז.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

פרטים

מכרז פומבי מס'  2019/17 - מכרז לאספקת ריהוט ועמדות עבודה לבית ספר עמי אסף

המועצה האזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור אספקת ריהוט ועמדות עבודה לבית ספר עמי אסף החדש בבית ברל (להלן – "המכרז").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הרכש במועצה, בקומה א' בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 16:00, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 300 ש"ח.

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות במכרז ואשר צירפו ערבות בנקאית אוטונומית על סך 25,000 ₪ שתוקפה עד ליום 31.10.2019.

טלפון ומען לפרטים

בכל שאלה ניתן לפנות לגב' שרית סלמן, מנהלת הרכש, בטלפון: 03-9000553 או במייל: .sarits@dsharon.org.il

הערות

 ****הבהרה**

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בקובץ המצורף  (חובה לרכוש את מסמכי המכרז במידה ומגישים הצעה).

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב חמישי, 18 יולי 2019 16:22
איך אפשר לעזור ?