שלישי, 09 יולי 2019 13:18

מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות (מכרז פומבי 13/19)

תאריך פרסום יולי 2019
תאריך אחרון להגשת הצעות

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 22.07.2019  בשעה 08:15 (להלן – "מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה, קומה א' בבנין המועצה.

המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

פרטים

מכרז פומבי מס'  2019/­­­­13 - מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

המועצה  מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור שירותי הסעות תלמידים, הכל בהתאם למפרטים, לתכניות, לתנאים, לדרישות ולהנחיות  המפורטים במסמכי המכרז (להלן – "המכרז").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף החינוך (בצמוד לבי"ס אהרונוביץ) בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 16:00, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 500 ש"ח.

  רשאים להשתתף במכרז מציעים שעומדים בתנאים המפורטים בחוברת המכרז.

טלפון ומען לפרטים

לשאלות/ הבהרות בנושא הסעות למוסדות החינוך המיוחד ניתן לפנות עד ליום 15.07.2019 בשעה 12:00 לגב' שרה בן עטיה - מנהלת מח' חינוך מיוחד טיפול בפרט: ben-atia@dsharon.org.il עם העתק לסגן מנהל אגף החינוך, מר אייל צייג - Zaig@dsharon.org.il.

לשאלות/ הבהרות בנושא הסעות למוסדות החינוך הרגיל ניתן לפנות עד ליום 15.07.2019 בשעה 12:00 לאיציק טופול- סגן מנהל מחלקת תחבורה: topol@dsharon.org.il.

הערות

 ****הבהרה**

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בקובץ המצורף  (חובה לרכוש את מסמכי המכרז במידה ומגישים הצעה).

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב רביעי, 17 יולי 2019 23:13
איך אפשר לעזור ?