שישי, 07 יוני 2019 09:09

מכרז לאספקת והתקנת הצללות במוסדות החינוך בתחומי המועצה (מכרז פומבי 10/19)

תאריך פרסום יוני 2019
תאריך אחרון להגשת הצעות

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום שני, ה- 24.06.2019 בשעה 08:15 (להלן – "מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

פרטים

מכרז לאספקת והתקנת הצללות במוסדות החינוך בתחומי המועצה (מכרז פומבי 10/19)

המועצה  מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור אספקת והתקנת מצללות במוסדות החינוך בתחומי המועצה (להלן – "המכרז").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הרכש במועצה, בקומה א' בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 16:00, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 300 ש"ח.

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות במכרז ואשר השתתפו בסיור ספקים וצירפו ערבות בנקאית אוטונומית על סך 10,000 ₪ שתוקפה עד ליום 31.10.2019.

סיור ספקים חובה יתקיים ביום ראשון, ה- 16.06.2019 בשעה 11:00 באולם הישיבות שבקומה הראשונה בנין המועצה.

 

טלפון ומען לפרטים

בכל שאלה ניתן לפנות לגב' שרית סלמן, מנהלת הרכש, בטלפון: 03-9000553 או במייל: sarits@dsharon.org.il.

הערות

 ****הבהרה**

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בקובץ המצורף  (חובה לרכוש את מסמכי המכרז במידה ומגישים הצעה).

מצורף עדכון לתנאי המכרז.

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב שישי, 07 יוני 2019 10:07
איך אפשר לעזור ?