שלישי, 14 מאי 2019 10:57

פניה לקבלת הצעות מחיר לשימוש באולם הכנסים

תאריך פרסום מאי 2019
תאריך אחרון להגשת הצעות

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לדרישות ההזמנה, באמצעות המייל למנהלת מחלקת רכש, גב' שרית סלמן – sarits@dsharon.org.il או מסירה אישית וידנית אצלה וזאת, לא יאוחר מיום 22.05.2019 בשעה 14:00.

הצעה שתגיע לאחר מועד זה תיפסל.

פרטים

הזמנה לקבלת הצעות מחיר לשימוש באולם הכנסים שבבנין המועצה האזורית דרום השרון

מועצה אזורית דרום השרון (להלן - "המועצה" ו/או "המזמין") מזמינה בזה הצעות מחיר לשימוש באולם הכנסים (להלן – "אולם כנסים/אולם") שבבית המועצה בסמוך לנוה ירק, והכל בהתאם למסמכי ותנאי ההזמנה.
טלפון ומען לפרטים

מציע יוכל להפנות שאלות הבהרה בכתב בדבר סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם אשר יימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או פרט ממסמכי ההזמנה.

כושרו של המציע וכיו"ב.

המציע יפנה בכתב למנהל מדור הספורט, במייל sport@dsharon.org.il או בטלפון -03 9000544 עד ולא יאוחר מ- 3 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת הצעות המחיר

הערות

 ****הבהרה**

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מסמכי ההצעה נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב רביעי, 15 מאי 2019 11:05
איך אפשר לעזור ?