שני, 13 מאי 2019 12:44

מכרז לאספקת והתקנת מערכת הקלטה ייעודית (מצלמות) בבי"ס "עמי אסף" החדש (מכרז פומבי 7/19)

תאריך פרסום מאי 2019
תאריך אחרון להגשת הצעות

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום שני, ה- 03.06.2019 בשעה 08:30 (להלן – "מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

פרטים

מכרז לאספקת והתקנת מערכת הקלטה ייעודית (מצלמות) בבי"ס "עמי אסף" החדש (מכרז פומבי 7/19)

המועצה מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור אספקת והתקנת מערכת הקלטה ייעודית (מצלמות) בבי"ס "עמי אסף" החדש (להלן – "המכרז").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף התפעול במועצה, בקומת הכניסה בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 16:00, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 400 ש"ח.

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות במכרז ואשר השתתפו בסיור ספקים וצירפו ערבות בנקאית אוטונומית על סך 15,000 ₪ שתוקפה עד ליום 31.08.2019.

סיור ספקים יתקיים ביום שני, ה- 20.05.2019 בשעה 14:30 בביה"ס החדש "עמי אסף" בבית ברל.

טלפון ומען לפרטים

בכל שאלה ניתן לפנות למנהל אגף התפעול- יואב סבן, בטלפון: 03-9000611/640 או במייל: yoav@dsharon.org.il.

הערות

 ****הבהרה**

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בקובץ המצורף  (חובה לרכוש את מסמכי המכרז במידה ומגישים הצעה).

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב שני, 13 מאי 2019 13:31
איך אפשר לעזור ?