< a class = "itemPrintThisPage" rel = "nofollow" href = "#" onclick = "window.print();return false;" > הדפס עמוד זה
שני, 25 מאי 2015 14:20

קובץ שאלות ותשובות למוקדים עירוניים רשויות מקומיות משרדי ממשלה (אפריל 2015)

בימים אלה, פיקוד העורף מעלה תשדיר באמצעי התקשורת כאשר המסר המרכזי הוא – מפת ההתגוננות המחודשת. מהות המפה היא להעביר לכל אזרח את אזור ההתגוננות שלו ומהו זמן הכניסה למיגון, שעומד לרשותו.

במסע ההסברה הנוכחי אנו מעוניינים להניע את האזרח לפעולה לדעת את אזור ההתגוננות שלו )שם ומספר(, שבאמצעותה נקדם את מוכנותו לשעת חירום.