רביעי, 28 מאי 2014 03:00

קנסות מנהליים בתחום פיקוח על כלבים

 הרינו להודיעכם כי בהתאם להחלטת מליאת המועצה החל מיום 1.7.2014 ייושמו בתחום המועצה הוראות  חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985 (להלן – "החוק") ותקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי- כלבת ופיקוח על כלבים) תשס"ז 2007 (להלן – " התקנות "). זאת, תחת הוראות חוק עזר לדרום השרון (פיקוח על כלבים), התשנ"א – 1991 (להלן – "חוק העזר").

כלב יישום הוראות החוק והתקנות יאפשר הטלת קנסות מנהליים מבלי שתשלומם יהווה עבירה פלילית, אלא אם מקבל הקנס ביקש להישפט והורשע כדין. לאכיפה המנהלית יתרונות נוספים ובהם מתן כלים למועצה בהתמודדות עם עבירות בנושא אחזקת כלבים מסוכנים, נשיכות כלבים ועבירות חוזרות. יובהר, כי גביית קנסות מנהליים תתבצע בדומה לגביית מסים עירוניים אחרים.

להלן דוגמאות לקנסות הקבועים בתקנות:

 • החזקת כלב שגילו עולה על שלושה חודשים ללא רישיון בר תוקף – 500 ₪. היה הכלב "כלב מסוכן" כהגדרתו בתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה-2004 (להלן – "כלב מסוכן") – 5,000 ש"ח;
 • הימצאות כלב ברשות הרבים ללא רצועה והשגחה- 500 ₪, היה הכלב מסוג " כלב מסוכן " ובנוסף לא היה על פיו זמם – 1,500 ש"ח;
 • כלב שנשך אדם או בעל חיים ובעליו לא הביאו אותו למתקן בידוד (תחנת הסגר) הקרוב תוך 24 שעות ממועד הנשיכה – 2,000 ₪;
 • "כלב מסוכן" שפיו אינו חסום בזמם בכל עת שיש בסביבתו, זולת בעליו, אדם נוסף שגילו מתחת ל–16 שנים- 1,000 ₪;

קיבלתי קנס – מה עלי לעשות?

 

קנס בפניך 3 אפשרויות:

 1. לשלם את הקנס תוך 60 ימים מקבלת ההודעה בדואר רשום. אין בצדו של תשלום הקנס הרשעה פלילית!
 2. להגיש בקשה בכתב (ערר) לתובע העירוני של המועצה לביטול הודעת הקנס, תוך 30 ימים מהיום שהומצאה לך הודעת הקנס בדואר רשום. יובהר, כי הגשת הבקשה לביטול הקנס אינה דוחה את מועד תשלום הקנס שנקבע ; נתקבל הערר, יוחזר הקנס ששולם.

  קיבל התובע העירוני את הבקשה לביטול הקנס – יבוטל הקנס והודעה בדבר ביטולו תישלח לביתך.

  דחה התובע העירוני את הבקשה לביטול הקנס:

  • הנך רשאי לשלם את הקנס (אם טרם שילמת אותו).
  • הנך רשאי להודיע למועצה כי ברצונך להישפט על העבירה בתוך 30 ימים ממועד המצאת ההחלטה בדואר רשום (אף אם שילמת את הקנס לפני שהתובע המציא את החלטתו).
 3. 4229 mb file b3967 להגיש בקשה להישפט:

  החלטת שלא לערור לתובע, הנך רשאי להודיע למועצה כי ברצונך להישפט על העבירה תוך 30 ימים מהיום שהומצאה לך הודעת הקנס בדואר רשום, מבלי לשלם את הקנס.

אי תשלום הקנס במועד

 1. קנס מנהלי ישולם תוך 60 ימים מיום המצאת ההודעה בדואר רשום על הטלתו.
 2. החוק קובע כי אי תשלום קנס מנהלי במועד יגרור אחריו תוספת פיגור בשיעור של חמישים אחוזים מן הקנס או מחלקו שלא שולם, לפי הענין; בתום כל תקופה של ששה חדשים שעברו מן המועד האמור– יתווספו 5% נוספים מן הקנס או מחלקו כאמור.
 3. יש לשלם את הקנס במועד גם אם הנקנס החליט להגיש ערר. הגשת ערר אינה דוחה את מועד תשלום הקנס; נתקבל הערר, יוחזר הקנס ששולם.
 4. על גבייתו של קנס מנהלי, שלא שולם במועדו, יחולו הוראות פקודת המסים (גביה) לרבות הפרשי הצמדה, ריבית ותוספת פיגור, כאילו הוא מס.

אנו תקווה כי המעבר לאכיפה מנהלית יסייע בידינו לשמור על איכות החיים בישובים, ביטחון התושבים ורווחתם.

בכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות לשירות הווטרינרי גוש דן בטלפון: 03-6312222 או בפקס: 03-6315207 או בדואר האלקטרוני: animals@vet-dan.com .

שירותים וטרינרים גוש דן

איך אפשר לעזור ?

דברו איתנו :

התקשר עם המועצה בטלפון שליחת סמס למועצה שליחת וואצפ למועצה שליחת הודעה למועצה בפייסבוק מסנג׳ר