דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס 16/2020 למתן שירותים משפטיים בתחום הארנונה היטלים אגרות וגביה

נובמבר 2020


מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") מזמינה מציעים להציע הצעות מחיר למתן שירותים משפטיים בתחום הארנונה, היטלים, אגרה וגביה, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה http://www.dsharon.org.il תחת חוק ומנהל/מכרזים.

המציעים יידרשו לצרף להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 35,000 ₪ שתוקפה עד ליום 01.04.2021.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל ו/או לעיין במשרדי הלשכה המשפטית, בקומה א' בניין המועצה, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם הגב' דורין ממן מחפוד בטלפון 03-9000547. 
מסמכי המכרז יימסרו תמורת תשלום לפקודת המועצה בסך 700 ₪. הסכום האמור לא יוחזר.

נוכח החלטת הממשלה מתאריך 23.12.20 , אודות הטלת סגר כללי שיחל בתאריך ה- 27.12.20 ויימשך שבועיים לפחות, המועצה מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות ידחה לתאריך ה- 20.01.2021 עד לשעה 08:30 (ולא עד לתאריך ה- 31.12.2020 כפי שפורסם קודם לכן). 
יובהר כי המציעים אינם נדרשים להאריך את תוקף ערבות המכרז (סעיף ו') בהוראות למשתתפים. 

הצעות המחיר תוגשנה במסירה ידנית בלבד, במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה, לאחר תיאום טלפוני עם דורין ממן מחפוד בטלפון 03-9000547.
המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם למעט מס' ושם מכרז.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

לשאלות ניתן לפנות לגב' דורין ממן מחפוד בטל': 03-9000547 ובמייל: dorin@dsharon.org.il עד ליום 10.12.2020 בשעה 12:00.

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה

מסמכי המכרז:

הודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות 

תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 16/2020

חוברת מכרז פומבי מס 16/2020 למתן שירותים משפטיים בתחום הארנונה היטלים אגרות וגביה