דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 15/2020 - הזמנה למתן שירותי טיאוט וניקיון בתחומי המועצה

נובמבר 2020


מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") מזמינה מציעים להציע הצעות מחיר למתן שירותי טיאוט ביישובי המועצה, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה http://www.dsharon.org.il  תחת חוק ומנהל/מכרזים.

המציעים יידרשו לצרף להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית, ניתן גם דיגיטלית, ע"ס 20,000 ₪ או שיק בנקאי.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי אגף התפעול, בקומה הכניסה בבניין המועצה, בימים א-ה בשעות 08:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם סגן מנהל אגף התפעול, ליאור גפן בטלפון 052-7589204.
מסמכי המכרז יימסרו תמורת תשלום לפקודת המועצה בסך 1,000 ₪. הסכום האמור לא יוחזר.

נוכח החלטת הממשלה מהתאריך 23.12.2020 ,אודות הטלת סגר כללי שיחל בתאריך ה-27.12.20 ויימשך שבועיים לפחות, המועצה מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות ידחה לתאריך ה - 20.01.2021 עד לשעה 08:30, ולא כפי שפורסם קודם לכן. יובהר כי המציעים נדרשים להאריך את תוקף ערבות המכרז (סעיף 6.3 בהוראות למשתתפים) עד לתאריך .20.04.2021

הצעות המחיר תוגשנה במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה. 
המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם למעט מס' ושם מכרז.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

לשאלות ניתן לפנות לליאור גפן ס. מנהל אגף תפעול בטל': 052-7589204 או במייל: Liorg@dsharon.org.il  עד ליום 14.12.2020 בשעה 12:00.

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה

מסמכי המכרז:

הודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מכרז פומבי 2020/15  (27/12/20)

תשובות לשאלות הבהרה והודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

חוברת מכרז פומבי מס' 15/2020 - הזמנה למתן שירותי טיאוט וניקיון בתחומי המועצה