דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 5/2020 - סקר עבירות בנייה לפי תיקון 116 לחוק התכנון ובנייה


מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לעריכת סקר עבירות בניה לפי תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה  (להלן: "השירותים"). 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בבניין המועצה דרום השרון ליד נווה ירק באגף הגזברות לידי הגברת שרית סלמן בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00. תמורת תשלום בסך של 300 ש"ח כולל מע"מ, שלא יוחזר לרוכש בכל מקרה. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג. מציע אשר לא רכש את מסמכי המכרז, לא יוכל להגיש הצעה והצעתו תיפסל.

את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 5/2020, לא יאוחר מיום 30.11.2020 בשעה 08:30 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), בבניין המועצה דרום השרון ליד נווה ירק באגף הגזברות לידי הגברת שרית סלמן. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל. 

מפגש  הבהרות יערך ביום 19.10.2020 בשעה 10:00, בחדר הישיבות בבניין המועצה  דרום השרון ליד נווה ירק, השתתפות במפגש הבהרות חובה.
ההצעות אשר תוגשנה למכרז תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקולות הבאים: 75% מחיר, 25% מדד איכות. על אף האמור, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, הכול לפי שיקול דעתה.

בהתאם לסעיף 1.4 להוראות המכרז, המועצה האזורית דרום השרון מבהירה בזאת כי המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ידחה ל- 26.10.20 בשעה 12:00.

בכבוד רב,

אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

הודעת הבהרה למכרז פומבי מס' 05/20 - תוקף ערבות המכרז

הודעה מס' 2 מכרז פומבי מס' 05/20 - תשובות לשאלות 01.11.20

פרוטוקול מפגש הבהרות מיום 19.10.20 - מכרז פומבי 5/2020

הבהרה למכרז פומבי מס' 5/2020 אודות שינוי מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

מכרז פומבי 5/2020 - סקר עבירות בנייה לפי תיקון 116 לחוק התכנון ובנייה