דלג לתוכן העמוד

קול קורא 02-20 למתן זכות שימוש במקומות חניה בתחומי המועצה האזורית דרום השרון


המועצה מזמינה בזה הצעות במסגרת קול קורא: למתן זכות שימוש במקומות חניה בתחומי המועצה האזורית דרום השרון לצורך החכרה קצרת מועד של רכבים לרווחת תושבי המועצה.
ניתן לעיין בתנאים המפורטים לקול הקורא, ולהוריד את טפסי הגשת ההצעה, מאתר האינטרנט של המועצה, בכתובת: www.dsharon.org.il.

הצעות תוגשנה עד ליום 14.09.2020 בשעה 08:15 (להלן – "מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה, קומה א' בבנין המועצה. 
המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 07.09.2020 בשעה 12:00 למר ליאור גפן בטלפון 03-9000610 או במייל: Liorg@dsharon.org.il

בכבוד רב,

אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכים:

תשובות לשאלות הבהרה קול קורא 02/20 » (13.09.20)

תשובות לשאלות הבהרה קול קורא 02/20 » (07.09.20)

לצפייה בקובץ המצורף למכרז