דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 14/20 - שירותי הסעות לתלמידים מחוננים

יולי 2020


המועצה מזמינה בזאת מפעילים להציע הצעות להפעלת שירותי הסעות בין יישובי המועצה ומבתי ספר בתחומי המועצה להוד השרון, הכל בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז (להלן – "המכרז").
 
הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה http://www.dsharon.org.il  תחת חוק ומנהל/מכרזים.
 
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת התחבורה של המועצה בקרית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 15:30, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 300 ש"ח.
 
ההצעות תוגשנה עד ליום 09.08.2020 בשעה 08:30 (להלן – "מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה. 
 
המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.
 
לשאלות/ הבהרות ניתן לפנות למר מיקי בלומנטל בטלפון 03-9000576, או במייל: Mike@dsharon.org.il  לא יאוחר מהתאריך02.08.2020 בשעה 12:00.
 
בכבוד רב,
 
אושרת גני גונן
ראש המועצה
 

מסמכי המכרז: