דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 7/2020 לאספקת מוצרי דלק

יוני 2020


מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") ותאגידיה השונים פונים בזאת לקבלת הצעות לאספקת מוצרי דלק לרכביהם בתחנות התדלוק של המציע, וזאת באמצעות ציוד אלקטרוני ממוחשב (למשל דלקן אוניברסלי) (להלן: "צא"מ") שיותקן ע"י המציע ברכבים.

הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה תחת חוק ומנהל/מכרזים.

המציעים יידרשו לצרף להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 50,000 ₪ שתוקפה עד ליום 15/10/2020.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי מחלקת התחבורה של המועצה, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם מיקי בלומנטל בטלפון 03-9000576. 

מסמכי המכרז יימסרו תמורת תשלום לפקודת המועצה בסך 2,000 ₪. הסכום האמור לא יוחזר.

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה בזאת כי הצעות המחיר תוגשנה עד לתאריך ה- 19.7.2020 בשעה 08:30.  
יובהר כי אין שינוי בתוקף ערבות המכרז (סעיף 8.4 בהוראות למשתתפים).

הצעות המחיר תוגשנה במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה, לאחר תיאום טלפוני עם מיקי בלומנטל בטלפון 03-9000576.

המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם למעט מס' ושם מכרז.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

לשאלות ניתן לפנות באמצעות כתובות המייל Mike@dsharon.org.il או samin@dsharon.org.il  חובה לוודא קבלת המייל בטלפון 03-9000576.

בכבוד רב,

אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

הודעה על מועד להגשת הצעות למכרז פומבי 07/2020

הודעה אודות דחיית מועד להגשת הצעות ותשובות לשאלות הבהרה

חוברת מכרז פומבי מס' 7/2020 לאספקת מוצרי דלק