דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 10/2020 - הזמנה למתן שירותי טיאוט וניקיון בתחומי המועצה

יוני 2020


מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") מזמינה מציעים להציע הצעות מחיר למתן שירותי טיאוט ביישובי המועצה, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה תחת חוק ומנהל/מכרזים.

המציעים יידרשו לצרף להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית, ניתן גם דיגיטלית, ע"ס 20,000 ₪ שתוקפה עד ליום 30.09.2020 או שיק בנקאי.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי אגף התפעול, בקומה הכניסה בבניין המועצה, בימים א-ה בשעות 08:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם סגן מנהל אגף התפעול, ליאור גפן, בטלפון 03-9000610/611.
מסמכי המכרז יימסרו תמורת תשלום לפקודת המועצה בסך 1,000 ₪. הסכום האמור לא יוחזר.

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 22.06.2020 בשעה 08:30 (להלן – "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה.

המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם למעט מס' ושם מכרז.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

לשאלות ניתן לפנות לליאור גפן ס. מנהל אגף תפעול בטל': 03-9000610/611 או במייל: Liorg@dsharon.org.il עד ליום 15.06.2020 בשעה 12:00.

בכבוד רב,

אושרת גני גונן
ראש המועצה

מסמכי המכרז:

חוברת מכרז פומבי מס' 2020/10 - הזמנה למתן שירותי טיאוט וניקיון בתחומי המועצה  

תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי 10/2020

תשובות לשאלות הבהרה מס' 2