דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 9/2020 - הקמת 6 גני ילדים בצור יצחק

יוני 2020

מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") מזמינה מציעים להציע הצעות מחיר לעבודות הקמת 6 גני ילדים בצור יצחק, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

1.    תנאי סף להגשת ההצעה:

(10.06.20)
מועצה אזורית דרום השרון מודיעה בזאת על שינוי סעיף 3.4 בפרק הוראות והנחיות למשתתפים – תנאי סף, כך שעל המציע להיות בעל מחזור שנתי כולל של לפחות 9 מיליון ₪ (כולל מע"מ) לשנה, במשך 3 שנים לפחות, בין השנים 2015 – 2018, זאת בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים לשנים אלו, ולא כפי שכפי שנכתב בפרסום המכרז.
אין שינוי ביתר תנאי המכרז

רשאים להשתתף בהליך מציעים העומדים בתנאי הסף שתמציתם מובאת להלן, ואשר מפורטים במסמכי המכרז:

 • (א).    מציע הרשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות  הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969, בנושא עבודות בניה - סימול ראשי 100 ג2 , אשר יצרף להצעתו העתק צילומי מתעודת הרישום. לא תתקבל הצעה של קבלן שביום הגשת ההצעה לא היה רשום.  
   
 • (ב).    מציע שביצע, במהלך התקופה שמיום 1.1.2015 ועד למועד הגשת ההצעות, "עבודות בניה" כהגדרתן להלן, לפחות בפרויקט אחד, בהיקף כספי של לפחות 5 מיליון ש"ח, לא כולל מע"מ, או ביצע במהלך התקופה האמורה, עבודות בנייה בשלושה פרויקטים לפחות, שהיקפם המצטבר של הפרויקטים עמד על 10 מיליון ש"ח לפחות, לא כולל מע"מ כאשר לפחות אחד מהם (אחד מהשלושה) עמד על היקף כספי של 3 מיליון ₪, לא כולל מע"מ. בדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשהי ובהתעלם ממרכיב המע"מ. 

  למילים "עבודות בניה" תהיה המשמעות הבאה: עבודות בניית מבנה לשימוש ציבורי (כגון בית ספר, מתנ"ס, מועדון, גן ילדים, מעון יום, מרכז קהילתי, בית כנסת, מקווה - די באחת החלופות האמורות) או מבנה מגורים ככל והוא כולל 4 קומות לפחות ו-16 יחידות דיור לפחות. להסרת ספק מובהר כי עבודות שיפוץ אינן נכללות בהגדרת "עבודות בניה". 
   
 • (ג).    על המציע להיות בעל מחזור שנתי כולל של לפחות 9 מיליון ₪ (כולל מע"מ) לשנה, במשך 3 שנים לפחות, בין השנים 2015 – 2018, זאת בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים לשנים אלו. מובהר כי הערת "עסק חי" בדו"חות הכספים באחת מן השנים 2015-2018 תביא לפסילת הצעת המשתתף. 
   
 • (ד).    המציעים יידרשו לצרף להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 100,000 ₪ שתוקפה עד ליום 15.10.2020.
   
 • (ה).    מציע שהינו עוסק עצמאי, המנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל לפי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף תשל"ו-1975, אשר נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, למע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס על פי חוק.
   
 • (ו).    מציע שרכש את מסמכי המכרז.


2.    עיון במסמכי המכרז ורכישתם


חוברת המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה http://www.dsharon.org.il

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי אגף ההנדסה, בקומה א' בניין המועצה, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם תאיר עד-עם בטלפון 03-9000604/638  מסמכי המכרז יימסרו תמורת תשלום לפקודת המועצה בסך 1,000 ₪. הסכום האמור לא יוחזר.

3.    מפגש מציעים, שאלות הבהרה והגשת הצעות


סיור קבלנים יתקיים ביום ראשון, ה-  14.06.2020 בשעה 12:00. המפגש יתקיים במרכז הקהילתי בצור יצחק, רח' נחל אלכסנדר2 [יש לרשום ב WAZE 'מרכז קהילתי צור יצחק']. 
סיור הקבלנים הנו חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום שני ה- 06.07.2020 בשעה 08:30 (להלן – "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה, לאחר תיאום טלפוני עם תאיר עד-עם בטלפון 03-9000638. 

המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם למעט מס' ושם מכרז.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

לשאלות ניתן לפנות לתאיר עם-עד בטל': 03-9000604/638 ובמייל: Tair@dsharon.org.il עד ליום 25.06.2020 בשעה 10:00.

בכבוד רב,

אושרת גני גונן

ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

חוברת מכרז פומבי מס' 9/2020 - הקמת 6 גני ילדים בצור יצחק

הודעה אודות שינוי תנאי סף מכרז פומבי 09/2020

מצגת סיור קבלנים 14.06.20

פרוטוקול מפגש מציעים וסיור קבלנים מכרז 9-2020

כתב כמויות מעודכן גני ילדים - מגרש 2224

כתב כמויות ללא מחירים

תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי 09/2020