דלג לתוכן העמוד

החלטת ועדת התקשרויות מיום 08.03.2020 בדבר מתן שירותים לצורך ביצוע בדיקת קבלת תקבולים מרשות מקרקעי ישראל בגין "חלף היטל השבחה"

התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתוספת השניה לצו המועצות האזוריות, התש״ח 1958 ובהתאם לנוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז