דלג לתוכן העמוד

מכרז מסגרת פומבי 14/2022 לרכישה ואספקת ספרי תנ"ך

הזמנה להציע הצעות

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת ספרי תנ"ך.

הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה http://www.dsharon.org.il/ תחת דף הבית > שירות לתושב > מכרזים.

מציע שיציע הצעה יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 1,000 ₪. על הערבות להיות בתוקף עד ליום 14.07.2022.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הגביה בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם צליל בכר בטלפון  03-9000543, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 300 ₪. לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לגשת לאגף החינוך לשם קבלת חוברת המכרז.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז מסגרת פומבי מס' 14/2022" בלבד, שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה, עד לתאריך ה- 01.05.2022 בשעה 08:30. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 10 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, המועצה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

לשאלות הבהרה, או לעיון במכרז טרם רכישתו, ניתן לפנות עד לתאריך ה- 14.04.2022 שעה 12:00, באמצעות כתובת המייל Tzlilb@dsharon.org.il חובה לוודא קבלת המייל בטלפון 03-9000543.

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

הודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מכרז 14/22

תשובות לשאלות הבהרה מיום 13/04/22

מכרז מסגרת פומבי 14/2022 לרכישה ואספקת ספרי תנ"ך