דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 28/21- הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מיוחד


מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות 
שנת הלימודים תשפ"ב

המועצה מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור שירותי הסעות תלמידים, הכל בהתאם למפרטים, לתכניות, לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז (להלן – "המכרז").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף החינוך, בקריית המועצה, כביש 40 , בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 16:00 , תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 300 ש"ח.

רשאים להשתתף במכרז מציעים שעומדים בתנאים המפורטים בחוברת המכרז.

הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 2021 .23.08 בשעה 08:15 (להלן – "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה, קומה א' בבנין המועצה.
המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים .

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

לשאלות/ הבהרות ניתן לפנות עד ליום 18.08.2021 בשעה 12:00 למנהלת מחלקת חינוך מיוחד, הגב' שרה בן עטיה, במייל: ben-atia@dsharon.org.il

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

מכרז פומבי מס' 28/2021 לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות 

נספח ד- ביטוח