דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 6/21 לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות פיננסיות גביה אוכלוסין ומערכות נלוות

הזמנה להציע הצעות

מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות פיננסיות, גביה, אוכלוסין ומערכות נלוות, בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.

מציע שיציע הצעה יידרש לצרף להצעת ו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 7,000 ₪. על הערבות להיות בתוקף עד ליום 30.11.2021 .

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הגביה בקריית המועצה, כביש 40 , בסמוך לכניסה למושב נוה ירק, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00 , לאחר תיאום טלפוני עם חן גואני זאדה בטלפון 03-9000614 , תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 2000 ₪. לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לגשת לאגף המיחשוב לשם קבלת חוברת המכרז.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 6/2021 " בלבד, שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה, עד לתאריך ה-1.11.2021 בשעה 08:30 . מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח
הקבוע במסמכי המכרז, תוך 10 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, המועצה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

לשאלות הבהרה, או לעיון במכרז טרם רכישתו, ניתן לפנות עד לתאריך ה- 16.08.2021 שעה 12:00, באמצעות כתובת המייל michrazim@dsharon.org.il , חובה לוודא קבלת המייל בטלפון 03-9000614 .

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי 6/21

מכרז פומבי 6/2021 לאספקת תוכנות ושירותי תמיכה למערכות פיננסיות גביה אוכלוסין ומערכות נלוות