דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 21/21 - שירותי ניהול ופיקוח לעבודות ביישובי מועצה אזורית דרום השרון

הזמנה להציע הצעות

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

מועצה אזורית דרום השרון (להלן: "המועצה")  מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ניהול ופיקוח לעבודות ביישובי מועצה אזורית דרום השרון בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.

המציעים יידרשו לצרף להצעתם ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 18,000 ₪ שתוקפה עד ליום 09.11.2021.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הנדסה במועצה, בימים א-ה בשעות 8:30-16:00, לאחר תיאום טלפוני עם תאיר עם-עד PMO אגף הנדסה בטלפון 03-9000604 תמורת 350 ₪ (שלא יוחזרו).

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 21/21" בלבד, שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה, עד לתאריך ה- 09.08.2021 בשעה 08:30.
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 10 ימים קלנדרים ממועד קבלת הודעת הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, המועצה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

לשאלות הבהרה, או לעיון במכרז טרם רכישתו, ניתן לפנות עד לתאריך ה- 01.08.2021, באמצעות כתובות המייל Tair@dsharon.org.il חובה לוודא קבלת המייל בטלפון 03-9000638.

בכבוד רב,
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

מסמכי המכרז:

תשובות לשאלות הבהרה מיום 03.08.21

מכרז פומבי מס' 21/2021 למתן שירותי ניהול ופיקוח לעבודות ביישובי מועצה אזורית דרום השרון