דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 20/2021 - עו"ס צרכים מיוחדים

מועצה אזורית דרום השרון מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: עו"ס צרכים מיוחדים

היקף משרה:  100%

כפיפות ארגונית:  מנהלת האגף לשירותים חברתיים.

דרוג דרגה: מתח דרגות  ח-ו בדרוג העובדים הסוציאליים.

תיאור תמציתי של התפקיד:

 • מטפל.ת בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ טיפול ישיר ועקיף. הפנייה למוסדות ושירותים רלוונטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע.
 • פועל.ת בהתאם למדיניות משרד העבודה הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
 • מפתח.ת ומקיימ.ת קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי האגף וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה .
 • משפר.ת מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 • מקיימ.ת מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
 • מקיימ.ת קשר עם לקוחות במוסדות ועורכ.ת שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
 • נוקט.ת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
 • מפעיל .ה מדריך ומנחה עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקבל הכשרה מתאימה לכך).
 • מבצע.ת את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל.ה ומסיימ.ת טיפולים בצורה מבוקרת.
 • מנהל.ת רישום ומעקב אחר תכניות הטיפול ומדווח לממונים בכתב ובע"פ כנדרש.
 • משתתפ.ת בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו.
 • מפעיל.ה חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.
 • חבר.ה פעיל.ה בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותפ.ה באחריות הצוותים
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.ה

דרישות התפקיד:

השכלה: 
תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך.

ניסיון מקצועי: 
3 שנות ניסיון בעבודה סוציאלית, רצוי שנתיים לפחות בתחום הטיפול בצרכים מיוחדים.

כשירות מקצועית:
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

הגשת מועמדות:

טופס להגשת מועמדות ניתן להשיג  באתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא:
שאלון אישי למילוי (הקלק/י להורדה)
או במחלקת משאבי אנוש ושכר טלפון 03-9000615 בשעות העבודה .

את הבקשות בצרוף תמונת פספורט, צילום ת"ז, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד) והמלצות, יש לשלוח למייל hr@dsharon.org.il לא יאוחר מיום 11.07.2021 בשעה 12:00.

 • גילוי נאות : התפקיד מאויש במ"מ.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות אם המועמד.ת כשיר.ה לבצוע התפקיד.
 • ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
 • המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים הנדרשים ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

בכבוד רב,

אושרת גני-גונן
ראש המועצה