דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 2/2020 אספקת והתקנת מתקני משחק ושדרוג החצרות ב - 2 גני ילדים

מכרז לאספקת והתקנת מתקני משחק ושדרוג החצרות ב- 2 גני ילדים (מכרז מס׳ 02/2020)

תאריך פרסום   ינואר 2020
תאריך אחרון להגשת הצעות    
הצעות המחיר תוגשנה עד ליום ראשון, ה- 08.03.2020 בשעה 16:00 (להלן – "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה. המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהו.
הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

פרטים    
מכרז פומבי מס' 02/2020 - אספקת והתקנת מתקני משחק ושדרוג החצרות ב- 2 גני ילדים
המועצה מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור אספקת והתקנת מתקני משחק ושדרוג החצרות ב- 2 גני ילדים (להלן – "המכרז").

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף ההנדסה במועצה, בקומה א' בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק בימים א'-ה', בין השעות: 08:30 – 16:00, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 300 ש"ח.

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות במכרז ואשר השתתפו בסיור קבלנים וצירפו ערבות בנקאית אוטונומית על סך 10,000 ₪ שתוקפה עד ליום 30.06.2020 או לחילופין שיק בנקאי.

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי ה- 27.02.2020, בשעה 09:00 בגן הילדים רעות בנוה ירק.

טלפון ומען לפרטים    
בכל שאלה ניתן לפנות לעודד לובוביץ, מנהל התפעול, בטלפון: 03-9000546 או במייל: odedl@dsharon.org.il.
 
**הבהרה**

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

ניתן לעיין במסמכי המכרז בקובץ המצורף  (חובה לרכוש את מסמכי המכרז במידה ומגישים הצעה).

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

» מכרז לאספקת והתקנת מתקני משחק ושדרוג החצרות ב- 2 גני ילדים (מכרז מס׳ 02/2020)

» כתבי כמויות - מכרז לאספקת והתקנת מתקני משחק ושדרוג החצרות ב- 2 גני ילדים (מכרז מס׳ 02/2020)