הודעה לציבור: מתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת התקציב 2022


הודעה לציבור
מתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת התקציב 2022

מועצה אזורית דרום השרון (להלן "המועצה"), מודיעה כי ניתנת בזאת האפשרות להגיש בקשות תמיכה לשנת 2022 בהתאם לנוהל תמיכות של רשויות מקומיות (להלן- "הנוהל").

לתשומת לבכם
את הבקשות ניתן להגיש בגזברות המועצה עד ליום א', 09/12/2021 בשעה 12:00 (להלן- "המועד הקובע").

סוגי הפעילויות הנתמכות:

  • א. ספורט
  • ב. סיוע לתושבים הנמצאים במצוקה כלכלית בתחומי המועצה
  • ג. מתן שירותים לאזרחים וותיקים בתחומי המועצה
  • ד. עמותות העוסקות בהכנה לגיוס משמעותי בצה"ל

מסמכים:

טופס לבקשת תמיכה

תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2022

תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור 2022 - עותק דיגיטלי לצפייה

נוהל התמיכות במ.א. דרום השרון הוא הנוהל הכתוב ב חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 04/2006

בקשות שתוגשנה לאחר המועד הקובע או שתוגשנה ללא כל המסמכים הנדרשים, תדחנה ללא דיון.

הודעה בדבר התמיכה מתפרסמת גם באתר האינטרנט של המועצה, בדף נוהל תמיכות

בברכה,
יצחק אגוזי
גזבר המועצה