הודעה לציבור: מתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת התקציב 2021


הודעה לציבור
מתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת התקציב 2021

מועצה אזורית דרום השרון (להלן "המועצה"), מודיעה כי ניתנת בזאת האפשרות להגיש בקשות תמיכה לשנת 2021 בהתאם לנוהל תמיכות של רשויות מקומיות (להלן – "הנוהל").

סוגי הפעילויות הנתמכות:

  • א.    ספורט
  • ב.    סיוע לתושבים הנמצאים במצוקה כלכלית בתחומי המועצה
  • ג.    מתן שירותים לאזררחים ותיקים בתחומי המועצה
  • ד.    עמותות העוסקות בהכנה לגיוס משמעותי בצה"ל

מסמכים:

טופס בקשה לתמיכה

תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2021

הארכת מועד הגשת תמיכות בתחום הספורט

את הבקשות ניתן להגיש בגזברות המועצה עד ליום ב', 28/12/20 בשעה 15:00 (להלן – "המועד הקובע").

בקשות שתוגשנה לאחרר המועד הקובע או שתוגשנה ללא כל המסמכים הנדרשים, תדחנה ללא דיון.

הודעה בדבר התמיכה מתפרסמת גם באתר האינטרנט של המועצה, בדף נוהל תמיכות

בברכה,
יצחק אגוזי
גזבר המועצה