לכבוד מועצה אזורית דרום השרון,

הצהרת חנות או עסק בהתאם לתקנה 5(ב) (2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף – 2020 (לאחר תיקון מס' 5 מיום 20.4.19)

תוספת שנייה

(תקנה 5(ב)(2א)(א))

על ידי:

 

1 .אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה 5(ב)(2א)(2) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות), התש"ף - 2020 (להלן – הפעולות).

2 .אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

3 .ולראיה באתי על החתום :

Browser not supported

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020 נוסח מלא ומעודכן

5(ב)(2א)(א) חנות או עסק שעיקר עיסוקם מכירה של מוצר מהמוצרים המפורטים בתוספת הראשונה או מתן שירות לגבי מוצר כאמור, למעט חנות או עסק כאמור במצויים בקניון – בכפוף לתנאים כמפורט להלן, ובלבד שבעל העסק או החנות כאמור הגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות או העסק הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים כאמור:

(1) המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו-(ב) ו-6 , בשינויים המחויבים;

(2) המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקת משנה זו (בפסקת משנה זו – ממונה על ענייני קורונה);

(3) המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק, באופן תדיר;

(4) בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח;

(5)המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור, ויציב במקום בולט לעין, שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

(6) המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה;

תוספת ראשונה (תקנה 5(ב)(2א)(א))

1. ציוד מידע ותקשורת;

2. ציוד אודיו ווידאו;

3. מחשבים, ציוד היקפי, תוכנה וציוד תקשורת;

4. טקסטיל לבית;

5. כלים ממתכת, צבעים וזכוכית;

6. שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה;

7. רהיטים;

8. מוצרי חשמל וגז ביתיים;

9. כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית, למעט צעצועים ומשחקים;

10. חפצי תרבות ופנאי;

11. ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה;

12. ציוד ספורט ואופניים;

13. כלי נגינה;

14. מוזיקה וסרטים על גבי מדיה;

15. אבזרים רפואיים;

16. מכבסה;

17. מתפרה;

18. סנדלרייה.

אנא סמן