הנחות בארנונה ניתנות לתושבי המועצה בשיעור המרבי שהחוק מאפשר ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה) התשנ"ג 1993, שאומצו ואושרו בהחלטות המועצה.

הנחיות כלליות:

 • יש להציג תעודת זהות עם כתובת מעודכנת כולל ספח, לקבלת כל סוג של הנחה.
 • הנחה בארנונה ניתנת ממועד הזכאות באותה שנת מס.
 • תנאי לקבלת הנחה למגורים הוא שהדירה רשומה במועצה ע"ש הזכאי/ת להנחה או בן/בת    זוגו, והזכאי/ת להנחה מתגורר/ת בדירה.
 • תושב חדש במועצה הזכאי להנחה, מחויב להמציא אישור מהרשות הקודמת בה התגורר  על סיום ההנחה, או אישור על אי קבלת הנחה, על מנת לקבל הנחה במקום מגוריו.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד - הגבוהה יותר.
 • באם יש מחזיק נוסף בנכס, הזכאי להנחה - תינתן הנחה אחת בלבד - הגבוהה ביותר.
 • זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר - ייהנה מהנחה לנכס אחד בלבד.
 • זכאי להנחה אשר החזיק בנכס במשך חלק של שנת הכספים - ייהנה מהנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.

סוגי הנחות וקריטריונים לקבלתן

לצפייה בסוגי הנחות והקריטריונים לקבלתן בקובץ Pdf

למילוי טופס בקשה להנחה

פטור נכס ריק

מחזיק בבניין ריק שאין משתמשים ברציפות במשך תקופה מצטברת ,ההנחה תינתן לתקופה מצטברת במשך תקופת בעלותו של אדם בנכס, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו.
במניין התקופה המצטברת לא תבוא בחשבון תקופה הפחותה משלושים ימים שבה עמד הבניין ריק ברציפות.
חלה חובת מחזיק או בעלים להודיע על הפסקת היות הנכס ריק 7 ימים לפחות לפני מועד איושו .
אי הודעה כאמור תתיר למועצה לבטל ההנחה לתקופה הרצופה האחרונה שבה עמד הבניין ריק.

מועדי הפטור:

 • עד שישה חודשים : 100% הנחה, הנחה מקסימלית
 • מהחודש ה-7 עד החודש ה-12 : 66% הנחה , הנחה מקסימלית
 • מהחודש ה-13 עד החודש ה-18 :33% הנחה.

לתשומת ליבכם:
אישור הפטור בכפוף לבדיקת פקח המועצה.
המנצל תקופת הנחה מלאה או חלקית לא יהיה זכאי בעתיד להנחה בגין אותה תקופה.

למעבר לטופס "נכס ריק מכל אדם וחפץ לבעל הנכס בלבד" היכנסו לקישור הבא:

למילוי טופס נכס ריק 


הנחה למפקד מילואים פעיל

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה (תיקון) התשפ"ג 2022:
מליאת המועצה אישרה ביום 30.10.22 הנחה של 25% עד 100 מ"ר מיום 1.1.22 לנכס מגורים אשר מחזיק בו "מפקד מילואים פעיל " -חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח 32008 שמשרת בתפקיד פיקודי כהגדרתו בפקודות הצבא, וכן מתקיים בו אחד מאלה:

 1. הוא מחזיק בתעודת מפקד מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא ההגנה לישראל
 2. הוא מחזיק באישור תקף שנתן לו צבא ההגנה לישראל על כך שהוא מפקד מילואים פעיל
 3. נמסרה הודעה על ידי צבא ההגנה לישראל לרשות המקומית על כך שהוא מפקד מילואים פעיל

"פקודות הצבא" - כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי התשט"ו 41955

ניתן להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון בקישור הבא:

למילוי טופס בקשה להנחה