לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

אני/ אנו הח"מ מבקשים לקבל חוות דעת מקדמית באשר לדרישתכם וולתנאים הנדרשים מטעמכם לצורך הוצאת רישיון עסק כמפורט להלן:

 

 

 

האם העסק פעיל? * שדה חובה

יש לפרט כל סוגי הפעילות הנעשים בעסק.

מבנה העסק * שדה חובה

 

האם קיים היתר בניה למבנה?

אם אין היתר בניה יש לצרף גוש וחלקה

פרטי העסק

מקום העסק * שדה חובה

טלפון בבית העסק או נייד הבעלים.

דוא"ל העסק או דוא"ל הבעלים.

בעסק זעיר יש למלא תעודת זהות

 

פרטי הפונה ופרטים נוספים

* שדה חובה
שם תאגידתפקיד בעסקמספר תאגידכתובת פרטיתטלפון ניידדואר אלקטרוני
הצהרה: * שדה חובה
Browser not supported