לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

אני/ אנו הח"מ מבקשים לקבל חוות דעת מקדמית באשר לדרישתכם וולתנאים הנדרשים מטעמכם לצורך הוצאת רישיון עסק כמפורט להלן:

 

 

 

האם העסק פעיל? (חובה) שדה חובה

יש לפרט כל סוגי הפעילות הנעשים בעסק.

מבנה העסק (חובה) שדה חובה

 

האם קיים היתר בניה למבנה?

אם אין היתר בניה יש לצרף גוש וחלקה

פרטי העסק

מקום העסק (חובה) שדה חובה

טלפון בבית העסק או נייד הבעלים.

דוא"ל העסק או דוא"ל הבעלים.

בעסק זעיר יש למלא תעודת זהות

 

פרטי הפונה ופרטים נוספים

(חובה) שדה חובה
שם תאגידתפקיד בעסקמספר תאגידכתובת פרטיתטלפון ניידדואר אלקטרוני
הצהרה: (חובה) שדה חובה
Browser not supported