על-פי פקודת העיריות, חלה חובת תשלום הארנונה על המחזיק המשתמש בנכס בפועל.
על בעל הנכס ו/או המחזיק בנכס חלה החובה לדווח למועצה על כל שינוי שחל בנכס.
כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על השינוי, יהיה בעל הנכס אחראי לתשלום המיסים במלואם.

בכל שינוי בנכס, כפי שפורט לעיל, יש לפנות בטופס מקוון בצירוף המסמכים הבאים:

  1. העתק חוזה שכירות (עם תוקף לשנה לפחות)
  2. צילום תעודות זהות כולל ספח או צילום תעודת רישום ברשם החברות.
  3. העתק חוזה מכר ו/או פרוטוקול מסירה או תצהירי העברה ללא תמורה.

למילוי טופס החלפת משלמים